Δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών

Υπομέτρο 3.2 Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Αποσκοπεί στη στήριξη δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να επικεντρώνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα πλεονεκτήματα των εν λόγω προϊόντων, ιδιαιτέρως την ποιότητα, την αυθεντικότητα, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος που συνδέονται με το σύστημα ποιότητας, και μπορεί να περιλαμβάνουν τη διάδοση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για τα προϊόντα αυτά.

Δικαιούχοι: «Ομάδες παραγωγών» δηλαδή ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου οντότητες. Στις εν λόγω ομάδες μπορούν να συμμετέχουν, εκτός των παραγωγών, και ιδιοκτήτες μονάδων μεταποίησης.

Όροι Επιλεξιμότητας:

  • Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που είναι επιλέξιμες για στήριξη είναι εκείνες που προορίζονται να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράζουν γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα καλυπτόμενα από σύστημα ποιότητας που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.
  • Μόνο οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης στην εσωτερική αγορά είναι επιλέξιμες για στήριξη. Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να είναι σύμφωνες με το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο του κράτους μέλους στο οποίο αυτές πραγματοποιούνται.
  • Οι δραστηριότητες αυτές δεν πρέπει να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράσουν ένα προϊόν λόγω της ιδιαίτερης προέλευσής του, με εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από τις εθνικές ή ενωσιακές γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης και κρασιά ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές. Η προέλευση ενός προϊόντος μπορεί, εντούτοις, να αναφέρεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά στην προέλευση είναι δευτερεύουσα ως προς το κύριο μήνυμα.
  • Δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση των εμπορικών σημάτων δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη.
  • Όσον αφορά τις δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησηςθα πρέπει να γίνεται πάντα σαφής αναφορά στις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και τον κίνδυνο της κατάχρησης οινοπνεύματος.
  • Από το παρόν υπομέτρο εξαιρείται ο τομέας του οίνου.
  • Δεν παρέχεται ενίσχυση για δαπάνες πληροφόρησης και προώθησης που αφορούν εθελοντικά συστήματα ποιότητας.

Επιλέξιμες δαπάνες: Οι δαπάνες της ομάδας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης των προϊόντων (πχ εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών ανά προϊόν, διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις) που παράγουν και καλύπτονται από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας.

Ποσά και ποσοστά στήριξης: Το ανώτατο ποσό στήριξης ανέρχεται σε ποσοστό 70% των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα