Οικολογικό Πρόγραμμα – Π1-31.7 – Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαιούχοι των οικολογικών προγραμμάτων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. ’Εχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,
 2. υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το ζωικό κεφάλαιο για το όποιο τους κατανέμεται ο ανάλογος βοσκότοπος,
 3. είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι στην περίπτωση της δράσης 31.7 Β,. Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι νοούνται οι κτηνοτρόφοι που μετακινούν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου (αίγες, πρόβατα, βοοειδή) για τουλάχιστον 4 μήνες το χρόνο, από πεδινό σε ορεινό βοσκότοπο, όπως προκύπτει από την δήλωση του ΟΣΔΕ στο αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 4. εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων όπως
  προβλέπονται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων και δεσμεύσεων υποχρεούνται:

 1. Να διατηρούν τη χρήση των μονίμων βοσκοτόπων
 2. Να τηρούν περιβαλλοντικό φάκελο σε έντυπη μορφή, καθ’ όλη τη διάρκεια του
  έτους που αφορά την αίτηση, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές,
 3. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα
  αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
 4. Να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα. Το αίτημα
  συμμετοχής γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης του αγροτεμαχίου. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Η παρέμβαση Π1-31.7 – Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων έχει τις παρακάτω 2 δράσεις.

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

1. Δράση 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκότοπους»

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

 1. Διάρκεια παραμονής στον ορεινό βοσκότοπο τουλάχιστον 4 συνεχόμενους μήνες το έτος.
 2. Μετακίνηση για το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου.
 3. Μετακίνηση κατόπιν έκδοσης άδειας διακίνησης από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
 4. Κατά την διάρκεια των μετακινήσεων να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των κανόνων ευζωίας.
 5. Συμμόρφωση στα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών NATURA όπου αυτά υπάρχουν.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

6,5€ ανά στρέμμα βοσκότοπου για αίγες και πρόβατα.
5,5€ ανά στρέμμα βοσκότοπου για βοοειδή.

2. Δράση 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους»

Η εκμετάλλευση, σε συνεργασία με σύμβουλο, καταρτίζει και εφαρμόζει σιτηρέσιο με στόχο αφ’ ενός τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και αφετέρου τον εμπλουτισμό της τροφής με φυσικά συστατικά με αντιμικροβιακή δράση έτσι ώστε να συμβάλλει στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών.

 Οι αποδοχές του συμβούλου καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό έως και 5% της ενίσχυσης που λαμβάνει ο δικαιούχος για την παρούσα δράση, και σε έως 500€ συνολικά.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

3€ ανά στρέμμα για αιγοπρόβατα και βοειδή

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα