Βασική Εισοδηματική Στήριξη στην ΚΑΠ 2023-2027

Image by master1305 on Freepik

Περιεχόμενα

Παρέμβαση Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

 

Γενικά

 1. Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (βασική εισοδηματική στήριξη ή βασική στήριξη) χορηγείται ως ενιαία ετήσια αποσυνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Ετήσια γιατί χορηγείται κάθε χρόνο, ενιαία γιατί αφορά το σύνολο της πρωτογενούς δραστηριότητας και αποδεσμευμένης γιατί καταβάλλεται ανεξάρτητα από το είδος της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας. Η βασική στήριξη, είναι ενίσχυση «επιλέξιμης» γεωργικής γης και δεν πρέπει να συνδέεται με το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας.
 2. Ο δικαιούχος της βασικής εισοδηματικής στήριξης λαμβάνει ενίσχυση εφόσον διαθέτει «δικαιώματα» βάσει έκτασης. Κάθε δικαίωμα έχει μια αξία που αναφέρεται σε ένα επιλέξιμο εκτάριο (ένα εκτάριο = 10 στρέμματα) και εφόσον «ενεργοποιηθεί», παρέχει στον κάτοχό του την αξίωση είσπραξης ενίσχυσης, ποσού ίσου με την αξία του, εφόσον τηρεί τις δεσμεύσεις του συστήματος της αιρεσιμότητας και της κοινωνικής αιρεσιμότητας.

 

Δικαιούχοι της στήριξης και περιφερειοποίηση

 1. Δικαιούχοι της στήριξης είναι οι Ενεργοί Γεωργοί (ΕΓ), οι οποίοι:
  1. Έχουν αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης:
   αα) Μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος 2015.
   αβ) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.
   αγ) με μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης.
  2. Αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης από το 2023 και εφεξής, είτε από το απόθεμα, είτε μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης.
 1. Το συνολικό ποδσό για τη βασική εισοδηματική ενίσχυση εξακολουθεί να διαφοροποιείται στις ακόλουθες Αγρονομικές Περιφέρειες (ΑΠ):
  ΠΕ1, Περιφέρεια Βοσκοτόπων,
  ΠΕ2, Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών,
  ΠΕ3, Περιφέρεια Μονίμων Καλλιεργειών.
  Η κατανομή  μεταξύ των ΑΠ έχει ως εξής:
  ΠΕ1: 26,9%,
  ΠΕ2: 45,6%,
  ΠΕ3: 27,5%.
 2. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, όταν το συνολικό ποσό προς καταβολή της άμεσων ενισχύσεων πριν της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη.
 3. Το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη.

 

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση 

1. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο, υπολογίζεται ως ο λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για άμεσες ενισχύσεις για δεδομένο έτος υποβολής αιτήσεων που ορίζεται στο παράρτημα V του Καν. και των συνολικών προβλεπόμενων αποτελεσμάτων για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος υποβολής αιτήσεων, εκπεφρασμένων σε αριθμό εκταρίων.

2. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων του 2023 καθορίζεται ανά ΑΠ προσαρμόζοντας την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης αναλογικά με την αξία τους, όπως καθόρίζεται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος υποβολής ΕΑΕ 2022 και τις σχετικές ενισχύσεις για τις γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον («οικολογικά προγράμματα») που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού για το έτος υποβολής ΕΑΕ 2022.

3. Τα δικαιώματα έχουν διαφορετική μοναδιαία αξία ανά ΑΠ. Για την τήρηση των περιφερειακών ανώτατων ορίων, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης προσαρμόζε- ται γραμμικά κάθε χρόνο.

4. Την περίοδο 2023-2026 θα ολοκληρωθεί η σύγκλιση των δικαιωμάτων προς μία ενιαία τιμή μονάδας ανά ΑΠ (flat rate). Με το τρόπο αυτό, στο τέλος της περιόδου, δηλαδή το 2026, εντός κάθε ΑΠ, η μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης εξισώνεται με τον περιφερειακό μέσο όρο δηλαδή με τη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας. Η σύγκλιση υλοποιείται σε επίπεδο ΑΠ σε τέσσερα βήματα στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026.

5. Εκτιμάται ότι οι μέσοι όροι της αξίας των δικαιωμάτων που θα ισχύουν στο τέλος του 2026 θα είναι:
για την ΑΠ ΠΕ1 των αροτραίων καλλιεργειών 215€ ανά εκτάριο,
για την ΑΠ ΠΕ2 των μονίμων καλλιεργειών, 270€ ανά εκτάριο και
για την ΑΠ ΠΕ3 των βοσκοτόπων 176€ ανά εκτάριο.

Για την αποφυγή απώλειας χρηματοδότησης από ενδεχόμενη υποαπορρόφηση άλλων παρεμβάσεων, όπως τα οικολογικά προγράμματα, τα δύο πρώτα χρόνια   προβλέπεται διακύμανση κατά ±25% της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων.
Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

6. Η χρηματοδότηση της αύξησης στην αξία των δικαι- ωμάτων ενίσχυσης γίνεται με τη μείωση της διαφοράς μεταξύ της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυ- σης και του προβλεπόμενου μέσου μοναδιαίου ποσού εκάστης ΑΠ, μέχρι την πλήρη απορρόφηση του μεταφε- ρόμενου ποσού από τα «eco schemes», εφόσον υπάρχει.

7. Αρμόδιος φορέας για τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 

Ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης 

1. Η βασική εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σε ΕΓ κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων που κατέχουν.

2. Για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης υποβάλλεται ΕΑΕ.

3. Στην ΕΑΕ για κάθε δικαίωμα που κατέχουν αντιστοιχίζεται ένα εκτάριο (10 στρέμματα) επιλέξιμης γης.

4. Το κάθε δικαίωμα και η επιλέξιμη γη που αναφέρεται σε αυτό, πρέπει να ανήκουν στην ίδια ΑΠ.

5. Σε περίπτωση κληρονομιάς, τα δικαιώματα ενίσχυσης ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας ΑΠ.

6. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι υποβολής της ΕΑΕ ορίζεται στο ΣΔΕ, στην υπ’ αρ. 519/135068/ 05-05-2023 υπουργική απόφαση και περαιτέρω με εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα