Συμπληρωματική Εισοδηματική Στήριξη για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας στην ΚΑΠ 2023-2027

Image by Freepik

Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Γενικά

1. Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη γεωργών νεαρής ηλικίας, κατ’ αναλογία της βασικής ενίσχυσης είναι ετήσια αποσυνδεδεμένη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των γεωργών νεαρής ηλικίας.

Η στήριξη χορηγείται:

α) Σε Ενεργούς Γεωργούς (ΕΓ), φυσικά πρόσωπα με ανώτατο όριο ηλικίας τα 40 έτη ή σε νομικά πρόσωπα, που:

αα) Είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που έχουν λάβει στήριξη δυνάμει του άρθρου 50 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου χορήγησης της, και

αβ) είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που συστήνουν νέα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά την περίοδο 2023-2027.

β) Ως κατ’ αποκοπή ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο, και όχι ως επαύξηση της αξίας των δικαιωμάτων του δικαιούχου της στήριξης.

γ) Για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών και μέχρι το 2027, αρχής γενομένης από το πρώτο έτος υποβολής ΕΑΕ ως γεωργός νεαρής ηλικίας και εφόσον πληρείται κατ’ έτος το ηλικιακό κριτήριο.

δ) Mέχρι 25 εκτάρια ανά δικαιούχο ανεξαρτήτως ΑΠ.

2. Η εκτιμώμενη τιμή μονάδας ανέρχεται σε 70 ευρώ/ εκτάριο με δυνατότητα απόκλισης μεταξύ μιας ελάχιστης τιμής 46 ευρώ/εκτάριο και μιας μέγιστης 130 ευρώ/εκτά-ριο. Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

3. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, οι προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι των παρ. 1,2 και 3 εφαρμόζονται, στο επίπεδο των μελών των εν λόγω νομικών προσώπων.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα