Οικολογικό Πρόγραμμα – Π1-31.2 Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η παρέμβαση Π1-31.2 Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης έχει 2 δράσεις.

Δράση Π1-31.2-Α Περιοχές οικολογικής εστίασης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Χειμερινά σιτηρά, Αραβόσιτος, Βαμβάκι

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Η δέσμευση των παραγωγών έγκειται στη μετατροπή σε περιοχή οικολογικής εστίασης του 10% της αρόσιμης γης επιλέξιμων καλλιεργειών.

Στοιχεία που συνιστούν Περιοχή οικολογικής εστίασης :
α) οι μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένης της γης υπό
αγρανάπαυση
β) εκτάσεις που καλλιεργούνται με φυτά που δεσμεύουν άζωτο (ψυχανθή) χωρίς τη
χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

α) Μη παραγωγικές περιοχές εκτάσεων και Χαρακτηριστικά:
– Τάφροι (Εξαιρούνται τα κανάλια που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα)
– Φυσικά Πρανή, ζώνες ανάσχεσης
– Θαμνοστοιχίες,
– Εκτάσεις γης σε αγρανάπαυση
– Ρέματα
– Αναβαθμίδες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται στο υπόβαθρο της ΕΑΕ 2023.

β) Αζωτοδεσμευτικά είδη (ψυχανθή)
i. Medicago sativa (Μηδική)
ii. Phaseolus spp. (Φασόλια)
iii. Vigna spp. (Μαυρομάτικα κ.α.)
iv. Lotus corniculatus (Λωτός)
v. Cicer spp. (Ρεβύθια)
vi. Trifolium spp. (Τριφύλλια)
vii. Vicia faba (Βρώσιμα κουκιά)
viii. Lens culinaris (Φακές)
ix. Lupinus spp. (Λούπινα)
x. Pisum spp. (Μπιζέλια)
xi. Vicia spp. (Βίκος κ.α.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

ΚαλλιέργειαΠροβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης (€/στρέμμα)
Χειμερινά σιτηρά1
Αραβόσιτος3,7
Βαμβάκι1,6

 

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

 

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

31.1-Α
31.1-Β
31.1-Γ
31.2-Β
31.3-Α,Β
31.3-Γ (Εκτός από αγροτεμάχια με ψυχανθή)
31.3-Δ (Εκτός από αγροτεμάχια με ψυχανθή)
31.4
31.5-Α (Εκτός από αγροτεμάχια με δενδροστοιχίες ή μεμονωμένα δένδρα που δηλώνουν  στο 31.1-Α ή 31.1-Β)
31.6-Β
31.6-Γ
31.6-Δ
31.6-Ε
31.6-ΣΤ
31.6-Ζ
31.6-Η
31.6-Θ
31.6-Ι 
31.6-ΙΑ
31.6-ΙΒ
31.6-ΙΓ 
31.7-Β
31.7-Δ
31.8 (Εκτός από αγροτεμάχια με αναβαθμίδες που δηλώθηκαν στο 31.1-Α ή 31.1-Β)
31.9
31.10-Α
31.10-Β

Δράση Π1-31.2-Β – Περιοχές οικολογικής εστίασης με φυτά ξενιστές

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Χειμερινά σιτηρά, Αραβόσιτος, Βαμβάκι

Φυτά ξενιστές δύναται να είναι:
α) Μίγματα αποτελούμενα από δύο (2) τουλάχιστον από τα παρακάτω καλλιεργούμενα είδη:

– κορίανδρος (Coriandrum sativum), άνηθος (Αnethum graveolens), γλυκάνισος (Pimpinella anisum) από την Οικογένεια των Σελινοειδών (Αpiaceae)
– ρόκα (Eruca sativa) από την Οικογένεια των Σταυρανθών (Βrassicaceae)
– βίκος (Vicia sativa), μπιζέλι (Pisum sativum), κουκί (Vicia faba) (σε μικρό ποσοστό στο μίγμα), λαθούρι (Lathyrus spp.), τριφύλλια (Trifolium spp.) από την Οικογένεια των Ψυχανθών (Fabaceae)

β) Είδη από την αυτοφυή βλάστηση, με αναγνωρισμένα καλή προσέλκυση σε επικονιαστές και άλλα ωφέλιμα έντομα, εφόσον φύονται σε ικανούς πληθυσμούς και δεν αποτελούν ζιζάνια για τις εκάστοτε καλλιέργειες. Σε αυτά ανήκουν τα κάτωθι είδη:

– άγριο καρότο (Daucus carota), ασπροκέφαλο (Αmmi majus), άγριος μάραθος (Foeniculum vulgare), από την Οικογένεια των Σελινοειδών (Αpiaceae)
– άγρια ρόκα (Eruca vesicaria), άγριο ραπανάκι (Raphanus raphanistrum), βουνιάς η ροκόμορφη (Βunias erucago), από την Οικογένεια των Σταυρανθών (Βrassicaceae)
– βίκος (Vicia spp), λαθούρι (Lathyrus spp.), τριφύλλια (Trifolium spp.), μηδική (Medicago spp.), από την Οικογένεια των Ψυχανθών (Fabaceae)
– μεγάλη κίτρινη μαργαρίτα ή χρυσάνθεμο το στεφανωματικό (Glebionis coronaria), άγρια καλέντουλα (Calendula arvensis), ανθεμίδα ή μαργαρίτα (Αnthemis sp.),

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τιμολόγια αγοράς του μίγματος πιστοποιημένων σπόρων για τα φυτά-ξενιστές.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

ΚαλλιέργειαΠροβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης (€/στρέμμα)
Χειμερινά σιτηρά0,5
Αραβόσιτος0,5
Βαμβάκι0,5

 

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

 

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

31.1-Α
31.1-Β
31.1-Γ

31.2-Α
31.3-Α,Β
31.3-Γ
31.3-Δ
31.4
31.5-Α (Εκτός από αγροτεμάχια με δενδροστοιχίες ή μεμονωμένα δένδρα που δηλώνουν  στο 31.1-Α ή 31.1-Β)
31.6-Β
31.6-Γ
31.6-Δ
31.6-Ε
31.6-ΣΤ
31.6-Ζ
31.6-Η
31.6-Θ
31.6-Ι 
31.6-ΙΑ
31.6-ΙΒ
31.6-ΙΓ 
31.7-Β
31.7-Δ
31.8 (Εκτός από αγροτεμάχια με αναβαθμίδες που δηλώθηκαν στο 31.1-Α ή 31.1-Β)
31.9
31.10-Α
31.10-Β

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα