Οικολογικό Πρόγραμμα – Π1-31.8 – Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

Μέσω του οικολογικού προγράμματος, οι γεωργοί ενισχύονται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις εκτάσεις με αναβαθμίδες. Οι αναβαθμίδες, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις υποστηρίζονται από ξηρολιθοδομές, υπάρχουν σε εκτεταμένες περιοχές τόσο μόνιμων καλλιεργειών όσο και, σε μικρότερο βαθμό, αροτραίων καλλιεργειών. Η διατήρηση των αναβαθμίδων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την προστασία από τη διάβρωση και για τη διάσωση του οικολογικού τοπίου, αφού αποτελούν καταφύγιο άγριας χλωρίδας αλλά και πανίδας (έντομα, πτηνά, ερπετά αλλά και μικρά θηλαστικά). Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις με αναβαθμίδες που καλλιεργούνται με μόνιμες ή αροτραίες καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 1. Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ενεργού
  γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ.
  519/135068/2023 υπουργικής απόφασης (B’ 3071)
 2. Ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική
  στήριξη για τη βιωσιμότητα (Παρέμβαση Π1-21) για το σύνολο ή μέρος των
  επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό πρόγραμμα.
 3. Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις με αναβαθμίδες που καλλιεργούνται
  με μόνιμες ή αροτραίες καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό
  αγρανάπαυση.

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Οι δικαιούχοι του οικολογικού προγράμματος αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

 1. Να συντηρούν τις αναβαθμίδες με τον παραδοσιακό τρόπο, κάνοντας επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας ζημιών. Στις αναβαθμίδες που υποστηρίζονται από ξηρολιθοδομές, να επανατοποθετούν λίθους οι οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.
 2. Να μην κάνουν χρήση ζιζανιοκτόνων στις εκτάσεις των αναβαθμίδων.
 3. Να μην απομακρύνουν θάμνους και δένδρα από τις εκτάσεις των αναβαθμίδων.
 4. Να μην καλλιεργούν σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Μόνιμες ή αροτραίες καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δεν απαιτούνται. 

Οι επιλέξιμες εκτάσεις θα εμφανίζονται σε συγκεκριμένο επίπεδο πληροφορίας στο γεωχωρικό περιβάλλον της ΕΑΕ 2023

 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

25€ ανά στρέμμα.

 

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα