Οικολογικό Πρόγραμμα – Π1-31.9 – Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 1. Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αί- τησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018. Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμαχίων τεκμηριώνεται από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) καθώς και από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος Traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, και του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/2119 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2021.
  Πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την υποχρέωση έκδοσης των πιστοποιητικών από το Traces και είναι σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της αίτησης του αιτούντα θα γίνονται αποδεκτά.
  Οι παραγωγοί επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία εφαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής σε περιπτώσεις, όπου τα φύλλα καπνού/άλλα μέρη των φυτών καπνού από αυτή την παραγωγή προορίζονται για παραγωγή καπνού/προϊόντων καπνού.
 2. Διαθέτουν κάποια εκ των επιλέξιμων καλλιεργειών/εκτροφών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Επιλέξιμες καλλιέργειες-εκτροφές για την Παρέμβαση Π1-31.9

Επιλέξιμες καλλιέργειες-εκτροφές

Προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό ανά εκτάριο (€)

Επιλέξιμες καλλιέργειες-εκτροφέςΠροβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό ανά εκτάριο (€)
ΜΚ1-31.9-1 Ελιά505ΜΚ1-31.9-16 κτηνοτροφικός Αραβόσιτος644
ΜΚ1-31.9-2 Σταφίδα636ΜΚ1-31.9-17 Μηδική, Τριφύλλι574
ΜΚ1-31.9-3 Μηλοειδή532ΜΚ1-31.9-18 Χειμερινά σιτηρά120
ΜΚ1-31.9-4 Πυρηνόκαρπα941ΜΚ1-31.9-19 Βαμβάκι516
ΜΚ1-31.9-5 Επιτραπέζια σταφύλια1440ΜΚ1-31.9-20 Καπνός660
ΜΚ1-31.9-6 Εσπεριδοειδή334ΜΚ1-31.9-21 Ρύζι446
ΜΚ1-31.9-7657ΜΚ1-31.9-22 Λοιπές αροτραίες (Λινάρι,
Ελαιοκραμβη, Ηλίανθος, Κινόα, Καμελία, Χία)
493
ΜΚ1-31.9-8 Ροδιά1.120ΜΚ1-31.9-23 Αρωματικά Φυτά1.295
ΜΚ1-31.9-9 Ακτινίδιο870ΜΚ1-31.9-24 Όσπρια491
ΜΚ1-31.9-10 Συκιά1.015ΜΚ1-31.9-25 Κτηνοτροφικά ψυχανθή491
ΜΚ1-31.9-11 Μικρόκαρπες/Δάσους940ΜΚ1-31.9-26 Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/ Κολοκυνθοειδή635
ΜΚ1-31.9-12 Αβοκάντο1.050ΜΚ1-31.9-27 Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά1.140
ΜΚ1-31.9-13 Ακρόδρυα616ΜΚ1-31.9-28 Αιγοπρόβατα247
ΜΚ1-31.9-14 Φραγκόσυκα1.266ΜΚ1-31.9-29 Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής –
Μικτής κατεύθυνσης
280
ΜΚ1-31.9 15 Βρώσιμος Αραβόσιτος544ΜΚ1-31.9-30 Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής347

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ)
 2. Πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι

 

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Σε επίπεδο αγροτεμαχίου η παρέμβαση δεν είναι συμβατή:

 1. Με οποιοδήποτε άλλη οικολογική παρέμβαση του άρθρου 31 του καν. (ΕΕ) 2021/2115
 2. Με την παρέμβαση Π3-70-2.1 – Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεο-εισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας.
 3. Με οποιαδήποτε δράση του Μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του ΠΑΑ 2014-2022 εφόσον τα αγροτεμάχια περιλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία των παραπάνω Μέτρων κατά το έτος της αίτησης.
  Ο έλεγχος γίνεται σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι στο σύνολο της εκμετάλλευσης. Αγροτεμάχια που δεν είναι ενταγμένα στο Μέτρο 11 και 10 μπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια του οικολογικού σχήματος 31.9

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα