Νέοι Αγρότες

Μέτρο 6.1. Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς.
Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στόχοι:

 • Ηλικιακή ανανέωση.
 • Δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι αυτοί που πληρούν τα εξής (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης):

Α) Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών) που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 2§ιδ του Καν. 1305/2013, ήτοι:

 • Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα.
 • Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.

Β) Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών μαζί με άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου:

 • Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σημείου (Α) και ασκεί μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς.
 • Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νομικού προσώπου από νέο γεωργό (μεμονωμένα ή από κοινού με νέους γεωργούς) γίνεται για πρώτη φορά.

Όροι επιλεξιμότητας

 • Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του «νέου αγρότη» για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικά, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς και να διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα ή να δεσμεύονται ότι θα τα αποκτήσουν εντός περιόδου 36 μηνών.
 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
 • Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται για το δικαιούχο το αργότερο εντός 18 μηνώ από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Οι αρχηγοί (φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα.
 • Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000 € (το όριο αυτό πρέπει να πληρούται ατομικά ανά νέο γεωργό και στην περίπτωση της από κοινού εγκατάστασης) με ανώτερο όριο για το σύνολο της εκμετάλλευσης 100.000 €. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.
 • Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ως κύρια δραστηριότητα της γεωργική παραγωγή (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01).
 • Οι αρχηγοί (δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).
 • Πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι: δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι υπομέτρων 6.2 και 6.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (εκκίνηση για μη γεωργικές δραστηριότητες, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007 – 2013 ή 2000 – 2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 17.000 € έως και 22.000 € ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 € για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα αυξάνεται αναλογικά και θα διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση τα εξής:

 • κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών,
 • κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% και είναι σε συμβατότητα με τις διατάξεις για την εσωτερική αγορά της ΣΕΚ.

Σχετικά Προγράμματα
Κατάσταση: Αναμένεται πρόσκληση
Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα