Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην γεωργική παραγωγή είναι η ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον και την ποιότητα των προϊόντων. Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενέργεια κ.α) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνουμε την αειφόρο παραγωγική διαδικασία με συνεχή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών (για την καλλιέργεια, τα μέσα παραγωγής και το περιβάλλον).

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, είναι μία εναλλακτική μέθοδος διαχείρισης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική εν συγκρίσει με τη συμβατική μέθοδο παραγωγής.

Με την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται :

 • Η οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής.
 • Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών
 • Η μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών
 • Η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
 • Η προστασία της υγείας  παραγωγών και  των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Η βελτίωση της  γονιμότητας του εδάφους, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η αποτελεσματική φυτοπροστασία σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωτεχνικού και να τηρεί αρχεία των πρακτικών που εφαρμόζει.

Η Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1998, αναπτύσσει και υποστηρίζει συστήματα για την Φυτική και τη Ζωική Παραγωγή σύμφωνα με τα πρότυπα :
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Agro 2.1-2.2: Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή” class=”my-custom-spoiler”]

Το Agro πρότυπο Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης αποτελεί την ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον και την ποιότητα των προϊόντων.

Agro 2-1 Προδιαγραφή

Περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής κατεύθυνσης.

Agro 2-2 Απαιτήσεις για την εφαρμογή

Περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο Agro 2-1 περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το πρότυπο Agro 2-2 εξειδικεύεται σε πρωτόκολλα ανά καλλιέργεια τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 08/160η /29-07-2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.

Agro 2-2/1 Εξειδίκευση του προτύπου Agro 2-2 , Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια της ροδακινιάς

Agro 2-2/2 Εξειδίκευση του προτύπου Agro 2-2 , Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια βάμβακος

Agro 2-2/1 Εξειδίκευση του προτύπου Agro 2-2 , Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια της ελιάς .

Εφαρμόζεται είτε σε ατομική βάση από μεμονωμένους παραγωγούς είτε σε συλλογική βάση από Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμούς, Εταιρείες , Άτυπες Ομάδες ).

Με την εφαρμογή του προτύπου Agro 2-1& 2-2 επιτυγχάνεται ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων, η μείωση τους κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η προστασία της υγείας των παραγωγών και καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Agro 3: Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος” class=”my-custom-spoiler”]

Με τα πρότυπα Agro 3-1, Agro 3-2, Agro3-3, Agro 3-4 και Agro 3-5 παρέχεται στις επιχειρήσεις του κλάδου η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας ώστε κάθε «κρίκος» της παραγωγής να πιστοποιείται ξεχωριστά και το χοιρινό κρέας που παράγεται από όλα τα πιστοποιημένα στάδια να φέρει το σήμα ποιότητας.

Agro 3-1 Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας

Agro 3-2 Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων

Agro 3-3 Προδιαγραφή για την σφαγή των χοίρων

Agro 3-4 Προδιαγραφή για τον τεμαχισμό, αποστέωση, επεξεργασία και τυποποίηση του
χοιρινού κρέατος

Agro 3-5 Προδιαγραφή για τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος

Εφαρμόζεται σε κτηνοτρόφους που εκτρέφουν χοίρους, σε παραγωγούς που παράγουν ζωοτροφές, σε επιχειρήσεις σφαγείων χοίρων και σε επιχειρήσεις τυποποίησης χοιρινού κρέατος.

Με την εφαρμογή του προτύπου Agro 3-1, Agro 3-2, Agro3-3, Agro 3-4 και Agro 3-5 διασφαλίζουμε την ευζωία των ζώων, την προστασία των κτηνοτρόφων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. ΟΙ επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα ανάλογα με τη δραστηριότητα τους προκειμένου τα προϊόντα τους να γίνουν αναγνωρίσιμα, να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Agro 4: Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας” class=”my-custom-spoiler”]

Με τα πρότυπα Agro 4-1 και Agro 4-2 παρέχεται στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας η δυνατότητα να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας .

Agro 4-1 Προδιαγραφή Παραγωγής – Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντος

Agro 4-2 Προδιαγραφή Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Συσκευασίας

Εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας.

Με την εφαρμογή του προτύπου Agro 4-1, Agro 4-2 πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις να ενισχύσουν δυναμικά τα προϊόντα τους με σημάνσεις ώστε να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Agro 7: Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες τροφές” class=”my-custom-spoiler”] Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή ζωοτροφών, στην εκτροφή ζώων/ πουλερικών/ ιχθύων, στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης να φέρουν εθνικό σήμα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές.

Εφαρμόζεται σε παραγωγούς, επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών, σε επιχειρήσεις εκτροφής ζώων, πουλερικών και ιχθύων.

Με την εφαρμογή του προτύπου Agro 7 πετυχαίνουν οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις να ενισχύσουν δυναμικά τα προϊόντα τους, με σημάνσεις ώστε να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν εθνικό σήμα ώστε να βεβαιώνεται ότι δεν εκτρέφονται τα ζώα τους με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές . [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”GLOBALG.A.P. – Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής” class=”my-custom-spoiler”] To GLOBALG.A.P. είναι ένα πρωτόκολλο που έχει καθιερωθεί ως βασική αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές (G.A.P) στην παγκόσμια αγορά και ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ. Περιλαμβάνει τις αρχές της Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης (IPM) καθώς και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ICM).

To GLOBALG.A.P. διαχωρίζεται σε Option 1 που εφαρμόζεται σε μεμονωμένους παραγωγούς και σε Option 2 που εφαρμόζεται σε ομάδες παραγωγών και στους παρακάτω τομείς :
α) Φυτική Παραγωγή (φρούτα και λαχανικά, φυτά μεγάλης καλλιέργειας , καλλωπιστικά άνθη και λουλούδια, καφέ, τσάι).
β) Φυτώρια πολλαπλασιαστικού υλικού
γ) Ζωική παραγωγή (γαλακτοκομικά, βοοειδή, πρόβατα, χοιροτροφία, πτηνοτροφία)
δ) Ιχθυοκαλλιέργεια

Εφαρμόζεται σε μεμονωμένους παραγωγούς (σε αντίθεση με το Agro 2 που εφαρμόζεται μόνο από ομάδες παραγωγών), Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμούς και Εταιρείες.

Με το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P. πετυχαίνουμε: την παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή, την προστασία της υγείας του παραγωγού, την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων από τη συγκομιδή μέχρι την κατανάλωση τους, τη προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των εισροών (φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων κ.α.) καθώς και την ορθολογική χρήση τους. Μεγάλο πλεονέκτημα η προστιθέμενη αξία που παρέχεται στα πιστοποιημένα προϊόντα έναντι στα συμβατικά και η τήρηση προδιαγραφών των προϊόντων τόσο στη χώρα παραγωγής όσο και στη χώρα προορισμού τους. [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”GLOBALG.A.P. GRASP – Ανάλυση Επικινδυνότητας στις Κοινωνικές Πρακτικές” class=”my-custom-spoiler”] Το GRASP – GLOBAL.G.A.P. Risk Assessment on Social Practice σημαίνει Ανάλυση Επικινδυνότητας στις Κοινωνικές Πρακτικές.

Το GRASP δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων της υγείας, της ασφάλειας και ευημερίας των παραγωγών και εργαζομένων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις χειρισμού παραγωγής προϊόντων.

Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε παραγωγό γεωργικών προϊόντων ή ομάδα που πιστοποιείται κατά GLOBAL.G.A.P.. Η πιστοποίηση κατά GRASP δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόνομα γιατί συμπληρώνει το κεφάλαιο υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά GLOBAL.G.A.P..

Η πιστοποίηση κατά GRASP βελτιώνει το σύστημα κοινωνικής διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης, ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης τους απέναντι στην γεωργική εκμετάλλευση, μειώνει τα εργατικά ατυχήματα και προσδίδει προστιθέμενη αξία στο προϊόν.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”QS – Quality and Safety for food” class=”my-custom-spoiler”] Το πρότυπο QS δημιουργήθηκε μετά τα διατροφικά σκάνδαλα των αρχών του 2001 στη Γερμανία (κυρίως τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοειδών) από ενώσεις και οργανισμούς της γερμανικής βιομηχανίας τροφίμων, με στόχο την επανάκτηση του αισθήματος σιγουριάς από τον καταναλωτή.

Σκοπός του προτύπου είναι η διαφανής και σε πολλά επίπεδα διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας από το χωράφι όπου παράγεται το προϊόν μέχρι και το ράφι που πωλείται.

Αρχικά αφορούσε μόνο τον τομέα της κτηνοτροφίας, ενώ από το 2004 επεκτάθηκε και στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Εφαρμόζεται σε ομάδες παραγωγών, εταιρείες παραγωγής, όσο και σε εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων.

Τα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα με το πρότυπο QS έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στα συμβατικά επειδή ελέγχονται σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας τους μέχρι και την πώληση τους. [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”HALAL” class=”my-custom-spoiler”] Η πιστοποίηση Halal χαρακτηρίζει την συμμόρφωση προϊόντων τροφίμων στους κανόνες της Ισλαμικής Θρησκείας και απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως τα καθιερωμένα συστήματα υγιεινής, ιχνηλασιμότητα του προϊόντος από το χωράφι στο ράφι, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας, η σήμανση και η συνεχής παρακολούθηση του.

Ο αραβικός όρος Halal σημαίνει «νόμιμο ή επιτρεπτό» και απευθύνεται σε όλα τα τρόφιμα ειδικά στα επεξεργασμένα. Επίσης αφορά φαρμακευτικά είδη και πολλά ακόμα προϊόντα.

Εφαρμόζεται σε παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα όλων των τύπων τροφίμων και απευθύνονται σε μουσουλμανικές και μη κοινότητες στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως.

Η πιστοποίηση Halal προσφέρει εύκολη πρόσβαση για εξαγωγή των προϊόντων σε μουσουλμανικές χώρες, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, καταχώρηση του ονόματος και του εμπορικού σήματος στην παγκόσμια λίστα Halal.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Tesco Nurture” class=”my-custom-spoiler”]

Το πρωτόκολλο Tesco Nurture είναι ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο της γνωστής Βρετανικής αλυσίδας Super Market Tesco.
Οι παραγωγοί νωπών φρούτων και λαχανικών που ενδιαφέρονται να προμηθεύσουν τα προϊόντα τους μέσω των συγκεκριμένων Super Market Tesco στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί με συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Το πρωτόκολλο Tesco Nurture αναπτύχθηκε για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα είναι άριστης ποιότητας και ότι οι παραγωγοί προστατεύουν το περιβάλλον, την υγεία τους και την υγεία των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 1. Το πρωτόκολλο Tesco Nurture χωρίζεται σε 7 πυλώνες :
 2. Ορθολογική χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
 3. Ορθολογική χρήση λιπασμάτων.
 4. Πρόληψη λίπανσης
 5. Προστασία της ανθρώπινης υγείας και συνθήκες εργασίας.
 6. Χρήση νερού, ενέργειας και λοιπόν φυσικών πόρων
 7. Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών
 8. Ενίσχυση άγριας πανίδας και φυσικού τοπίου.

Εφαρμόζεται σε μεμονωμένους παραγωγούς, ομάδες παραγωγών και επιχειρήσεις.

Με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Tesco Nurture διασφαλίζεται ότι τα νωπά φρούτα και λαχανικά της Tesco προέρχονται από παραγωγούς που έχουν αποδείξει ότι τα μέσα παραγωγής, τα μέσα χειρισμού των προϊόντων που χρησιμοποιούν είναι περιβαλλοντικά ασφαλή και υπεύθυνα.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”ΑΒ Αγροδιασφάλιση” class=”my-custom-spoiler”]

Για την ΑΒ τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποτελούν βασικό τομέα στον οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ικανοποίησης πελατών.Στόχος της ΑΒ είναι να εξασφαλίζεται άριστη ποιότητα, φρεσκάδα, ποικιλία, επάρκεια και ανταγωνιστικές τιμές σε προϊόντα που έχουν παραχθεί με ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες εξασφαλίζουν ασφαλή και υγιεινά φρούτα και λαχανικά.
Η ΑΒ επιδιώκει τη δέσμευση των προμηθευτών και των παραγωγών στην επίτευξη όλων των κριτηρίων και προδιαγραφών της.
Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε ο οδηγός ΑΒ Αγροδιασφάλιση . Στον οδηγό αυτό ενσωματώνονται όλες οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα ορθών πρακτικών κατά την παραγωγή, διαλογή, συσκευασία, ιχνηλασιμότητα, σήμανση και διακίνηση των προϊόντων

Το σύστημα ΑΒ Αγροδιασφάλιση αποτελείται από τρεις πυλώνες, οι οποίοι περιγράφονται πιο κάτω.

Πυλώνας Ι

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τον έλεγχο κατά την παραλαβή των ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, ώστε όλα τα προϊόντα να ανήκουν στην κατηγορία extra και Ι, συγχρόνως με τον έλεγχο των συσκευασιών και της νόμιμης επισήμανσής τους.

Πυλώνας ΙΙ

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει εργαστηριακούς ελέγχους, που πραγματοποιούνται στα παραλαμβανόμενα προϊόντα για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και νιτρικών, για μικροβιολογικό φορτίο, για χημικά μετασυλλεκτικής εφαρμογής καθώς και για βαρέα μέταλλα.

Πυλώνας ΙΙΙ

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τον έλεγχο – επιθεώρηση των προμηθευτών στις εγκαταστάσεις χειρισμού και καλλιεργητικής παραγωγής των προϊόντων που αυτοί διαθέτουν .

Εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας, διακίνησης φρούτων, λαχανικών και αγροτικών προϊόντων φυτικής παραγωγής.

Η εφαρμογή του συστήματος ΑΒ Αγροδιασφάλιση εξασφαλίζει :

 • Τη βελτίωση της συνεργασίας με τους προμηθευτές, την εκπαίδευση τους στην εφαρμογή ορθών πρακτικών και την προσαρμογή της δραστηριότητας τους στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς.
 • Την υλοποίηση τους στόχους πολιτικής της ΑΒ για την εξασφάλιση θρεπτικών, υγιεινών, ασφαλών, οικονομικών και αειφόρων προϊόντων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πελατών, των συνεργατών και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται.

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

Η εταιρεία μας υπήρξε πρωτοπόρος στην εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς σε πανελλήνιο επίπεδο.

Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα