Προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ

Με τον Καν(ΕΕ) 1151/2012 «για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» καθιερώθηκε σύστημα προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας με σκοπό να διευκολυνθεί η γνωστοποίηση, εντός της εσωτερικής αγοράς των χαρακτηριστικών ή στοιχείων γεωργικών προϊόντων που προσδίδουν αξία από τους παραγωγούς των προϊόντων αυτών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης σημάτων “ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης”, “ΠΓΕ – Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη” ή  “ΕΠΙΠ  -Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα” ή Προϊόν ορεινής παραγωγής για ένα συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο.

Στο πλαίσιο του επαναπροσανατολισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς (ιδίως των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα τους που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους.

Π.Ο.Π. «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης»

Π.Ο.Π. «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» το όνομα μια περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος, ή ενός τροφίμου:

  • που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα
  • του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και
  • του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Π.Γ.Ε. «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη»

Π.Γ.Ε. «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου:

  • που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα και
  • του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή και
  • του οποίου η παραγωγή ή και η μεταποίηση ή και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Ε.Π.Ι.Π. «Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα»

Ε.Π.Ι.Π. «Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα» ως εγγυημένο ιδιότυπο προϊόν νοείται ένα ιδιότυπο προϊόν ή τρόφιμο το οποίο:

  • παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο ή
  • παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιημένα παραδοσιακά.

Για να μπορεί να καταχωρισθεί μια ονομασία ως ονομασία εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, πρέπει :

  • να χρησιμοποιείται κατά παράδοση για τη περιγραφή του ιδιότυπου προϊόντος ή
  • να προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος.

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Προκειμένου να αποτραπεί η παραπλάνηση των καταναλωτών πρέπει να αποσαφηνιστεί η χρήση της ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής» για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Για τα προϊόντα που προέρχονται από ζώα όπως το γάλα και τα αυγά, η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ορεινές περιοχές. Για τα προϊόντα που παρασκευάζονται από ζώα όπως το κρέας, τα ζώα θα πρέπει να έχουν εκτραφεί σε ορεινές περιοχές. Δεδομένου ότι οι γεωργοί συχνά αγοράζουν νεαρά ζώα, τα ζώα αυτά θα πρέπει να έχουν διανύσει τουλάχιστον τα τελευταία δύο τρίτα της ζωής τους σε ορεινές περιοχές.

Σε πολλές περιοχές εφαρμόζεται η εποχιακή μετακίνηση, συμπεριλαμβανόμενης της μετακίνησης μεταξύ ορεινών και μη ορεινών βοσκοτόπων, ώστε να επωφελούνται τα ζώα από την εποχιακή διαθεσιμότητα βοσκής. Κατά συνέπεια, προκειμένου να επιτραπεί η εφαρμογή της ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής» σε προϊόντα προερχόμενα από μετακινούμενα ζώα, θα πρέπει επίσης να επιτραπεί η εφαρμογή της ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής» σε προϊόντα προερχόμενα από μετακινούμενα ζώα τα οποία διανύουν τουλάχιστον ένα τέταρτο της ζωής τους σε βοσκοτόπους ορεινών περιοχών.

Σε ότι αφορά την προέλευση των ζωοτροφών , θα πρέπει το ποσοστό του ετήσιου σιτηρέσιου των ζώων αυτών των οποίων δεν μπορεί να παραχθεί σε ορεινές περιοχές να μην υπερβαίνει το 50% εκφραζόμενο ως ποσοστό επί ξηράς ουσίας, στην περίπτωση δε των μηρυκαστικών και των χοίρων 40% ( με εξαίρεση τα εποχιακώς μετακινούμενα ζώα, όταν αυτά διαβιώνουν εκτός ορεινής περιοχής ) και το 75% αντίστοιχα.

Επίσης, επιτρέπεται η εφαρμογή της ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής» για τα προϊόντα μελισσοκομίας εφόσον οι μέλισσες έχουν συλλέξει το νέκταρ και τη γύρη μόνο σε ορεινές περιοχές.

Όσον αφορά τα προϊόντα φυτικής προέλευσης, επιτρέπεται η εφαρμογή της ένδειξης μόνον εφόσον τα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε ορεινές περιοχές.

Τέλος αποσαφηνίζεται ότι οι μόνες εργασίες μεταποίησης που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται εκτός ορεινών περιοχών, εφόσον η εν λόγω απόσταση δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα, είναι οι εργασίες μεταποίησης για την παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε μεταποιητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες υφίστανται στις 3 Ιανουαρίου 2013, η σφαγή των ζώων, ο τεμαχισμός των σφαγίων και η αφαίρεση των οστών, καθώς και η έκθλιψη ελαιόλαδου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε ομάδα παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής η οποία αποτελείται από παραγωγούς που παράγουν το συγκεκριμένο προϊόν.

Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα