Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO – HACCP)

Ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ποιότητας και συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα (ISO 9000:2015, ISO 22000:2005 κ.α.)

Η φιλοσοφία της διαχείρισης της ποιότητας αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση απαραίτητη στο σύγχρονο management. Επεμβαίνει στην οργανωτική δομή, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων / υπευθυνοτήτων και πολιτικής, τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης και βασίζεται στην συμμετοχή όλων των μελών της για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων ποιότητας.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Οφέλη

Τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας έχουν να κάνουν τόσο με την οργάνωση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης όσο και με την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία των τελικών καταναλωτών των παραγόμενων προϊόντων.

Η εταιρία μας με μακροχρόνια πείρα στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας δραστηριοποιείται στην ανάλυση των απαιτήσεων και αναπτύσσει στη συνέχεια συστήματα ποιότητας που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα στην ποιότητα και καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της για τα παρακάτω συστήματα:
[su_accordion]
[su_spoiler title=”ISO 9001:2015 – Διαχείριση ποιότητας” class=”my-custom-spoiler”]
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 απευθύνεται σε οργανισμούς που επιθυμούν, μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, να:

 • διασφαλίσουν τη διαρκή ικανότητα τους να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστικές νομικές απαιτήσεις
 • επαυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και δίνει έμφαση στην προσέγγιση διακινδύνευσης στις δραστηριότητες του Οργανισμού ώστε να εντοπίζει απειλές και ευκαιρίες στην επίτευξη των στόχων του για την ποιότητα και να τις αντιμετωπίζει ή αξιοποιεί κατάλληλα.

Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και ως εκ τούτου εφαρμόσιμες από κάθε είδους οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου δραστηριότητας.

Θεμελιώδεις Έννοιες

 • Ποιότητα
  Προαγωγή της καλλιέργειας κουλτούρας εντός του οργανισμού που δημιουργεί προστιθέμενη αξία
 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  Διαχείριση των στόχων, διεργασιών και διαθέσιμων πόρων του οργανισμού με αποδοτικότερο τρόπο
 • Πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού
  Προσδιορισμός των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους και τη βιωσιμότητα του οργανισμού
 • Ενδιαφερόμενα μέρη
  Αναγνώριση των ενδιαφερομένων μερών και των αναγκών και προσδοκιών τους για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού
 • Υποστήριξη
  Έμπρακτη δέσμευση της Διοίκησης και ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας

Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας

 • Εστίαση στον Πελάτη
  Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και συνεχής προσπάθεια υπέρβασης των προσδοκιών τους
 • Ηγεσία
  Άσκηση ηγεσίας για την επίτευξη ενότητας, κατεύθυνσης και δέσμευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην υλοποίηση των στόχων ποιότητας
 • Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού
  Επάρκεια και ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
 • Διεργασιακή προσέγγιση
  Διαχείριση των δραστηριοτήτων του οργανισμού ως ένα σύνολο συσχετιζόμενων διεργασιών στο πλαίσιο ενός συνεκτικού συστήματος
 • Βελτίωση
  Διαρκής προσήλωση στη βελτίωση για διασφάλιση επιτυχημένης πορείας
 • Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων
  Επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω αποφάσεων που στηρίζονται στην ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών
 • Διαχείριση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη
  Βελτιστοποίηση της επίδρασης των ενδιαφερομένων μερών στις επιδόσεις του οργανισμού μέσω της διαχείρισης των σχέσεων

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”ISO 14001:2015 – Περιβαλλοντική Διαχείριση” class=”my-custom-spoiler”]
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του Environmental management systems – Requirements with guidance for use (ISO14001:2015)

 • Προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας Οργανισμός για να βελτιώνει την περιβαλλοντική του επίδοση.
 • Βοηθάει τον Οργανισμό στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του ΣΠΔ του που παρέχουν αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον Οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του, τα οποία περιλαμβάνουν:
  • τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
  • την ικανοποίηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης
  • την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
 • Είναι εφαρμόσιμο σε κάθε Οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος και τη φύση του.

Η κατάλληλη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Οργανισμού υλοποιείται με βάση τον κύκλο ζωής των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”ISO 22000:2005 – Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων” class=”my-custom-spoiler”]
Η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται με την ύπαρξη των βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων στα τρόφιμα. Επειδή η εισαγωγή των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίμων (εφεξής κινδύνων) μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος στα διάφορα στάδια της αλυσίδας τροφίμων. Η ασφάλεια τροφίμων διασφαλίζεται με τις συνδυασμένες προσπάθειες όλων των επιχειρήσεων (εφεξής οργανισμών) της αλυσίδας τροφίμων.

Οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση των τροφίμων στον καταναλωτή. Στους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές των ως άνω οργανισμών π.χ. εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και συστατικών.

Το Διεθνές πρότυπο 22000 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων που συνδυάζει τα παρακάτω κοινώς αποδεκτά βασικά συστατικά στοιχεία ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια τροφίμων σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων μέχρι την κατανάλωση:

 • αμοιβαία επικοινωνία στην αλυσίδα τροφίμων
 • συστημική διαχείριση
 • προαπαιτούμενα
 • αρχές HACCP

Η επικοινωνία στην αλυσίδα τροφίμων είναι προϋπόθεση για την αναγνώριση και τον κατάλληλο έλεγχο όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων, σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων. Αυτό συνεπάγεται την επικοινωνία ανάμεσα στον οργανισμό και τους οργανισμούς που προηγούνται και ακολουθούν στην αλυσίδα τροφίμων.

Η επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές για τους αναγνωρισμένους κινδύνους και τα λαμβανόμενα προληπτικά μέτρα ελέγχου θα βοηθήσει στο σαφέστατο προσδιορισμό των απαιτήσεων, π.χ. σχετικά με την σκοπιμότητα και τη δυνατότητα ικανοποίησης τους και την επίπτωση στο παραδοτέο, τελικό προϊόν.

Η αναγνώριση του ρόλου κάθε οργανισμού και της θέσης του στην αλυσίδα τροφίμων είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση αμοιβαίας επικοινωνίας, ώστε στο τέλος, η αλυσίδα τροφίμων να διαθέσει ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή.

Τα πιο αποτελεσματικά συστήματα ασφάλειας τροφίμων καθιερώνονται, λειτουργούν και ενημερώνονται στο πλαίσιο ενός δομημένου συστήματος διαχείρισης και ενσωματώνονται στις συνολικές δραστηριότητες διαχείρισης του οργανισμού.

Το παρόν Διεθνές πρότυπο δύναται να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης. Ωστόσο ο οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει το πρότυπο ενσωματώνοντας το σε ένα υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης. Αλλά και να χρησιμοποιήσει το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης για να καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος Διεθνούς προτύπου.

Στο παρόν Διεθνές πρότυπο ενσωματώνονται οι αρχές HACCP (Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου) και τα βήματα εφαρμογής τους HACCP, της Επιτροπής του Codex Alimentarius (Codex). Αυτό το πρότυπο εισάγει το συνδυασμό του σχεδίου HACCP με τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs) και τα προαπαιτούμενα προγράμματα. Η ανάλυση κινδύνων είναι η βασική διεργασία για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, καθώς η διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων βοηθά στην οργάνωση της απαιτούμενης γνώσης για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχου.

Το παρόν Διεθνές πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση και την αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που λογικά αναμένεται να εμφανιστούν στην αλυσίδα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με το είδος των διεργασιών και των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμών. Έτσι μπορεί να προσδιοριστεί και να τεκμηριωθεί, το γιατί κάποιοι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι απαιτείται ή όχι να ελέγχονται από το συγκεκριμένο οργανισμό.
Κατά την ανάλυση κινδύνων ο οργανισμός προσδιορίζει τη στρατηγική διασφάλισης του ελέγχου των κινδύνων συνδυάζοντας τα προαπαιτούμενα, τα προαπαιτούμενα προγράμματα και το σχέδιο HACCP.

Το παρόν Διεθνές πρότυπο αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, των απαιτήσεων για τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων από τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων. Ειδικότερα, προορίζεται για τους οργανισμούς που επιδιώκουν να εφαρμόσουν, πέραν των νομικών απαιτήσεων, ένα εστιασμένο, συνεπές και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων. Το πρότυπο επιβάλλει μέσω του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, την ικανοποίηση των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Το παρόν Διεθνές πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις, ώστε ο οργανισμός:

 • να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να λειτουργεί, να συντηρεί και να επικαιροποιεί ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, με σκοπό την παροχή προϊόντων, που σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, είναι ασφαλή για τον καταναλωτή
 • να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων
 • να αξιολογεί τις απαιτήσεις των πελατών και να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη
 • να γνωστοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων στους προμηθευτές, στους πελάτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη
 • να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η δεδηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων
 • να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τη δεδηλωμένη πολιτική του για την ασφάλεια τροφίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη
 • να επιδιώκει την πιστοποίηση ή την καταχώρηση του ΣΔΑΤ σε μητρώο, από ανεξάρτητο φορέα ή την αυτοαξιολόγηση ή την ιδία δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν Διεθνές πρότυπο.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”HACCP – Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου” class=”my-custom-spoiler”]
Το HACCP είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου αναγνωρίζονται και αξιολογούνται η επικινδυνότητα και η σοβαρότητα των μικροβιολογικών , χημικών και βιολογικών κινδύνων οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων και ποτών.Είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την οδηγία 93/43 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 852/2004).

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP στηρίζεται σε επτά αρχές:
1η αρχή: Αναγνώριση και Αξιολόγηση των Κινδύνων για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και εγκατάσταση προληπτικών μέτρων ελέγχου. Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων που έχουν σχέση με την παραγωγή των
τροφίμων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και την συγκομιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία και διανομή των προϊόντων, μέχρι την τελική προετοιμασία και την κατανάλωσή τους. Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης και της σοβαρότητας των κινδύνων και προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων για των έλεγχό τους.

2η αρχή: Αναγνώριση των Κρισίμων Σημείων Ελέγχου . Προσδιορισμός των σημείων των διεργασιών ή των φάσεων λειτουργίας, που μπορούν να ελεγχθούν, για να εξαφανίσουν ένα κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισης του Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου (CCP).

3η αρχή: Ορισμός Κρίσιμων Ορίων για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου. Καθορισμός των κρίσιμων σημείων που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε CCP βρίσκεται υπό έλεγχο.

4η αρχή: Καθορισμός διαδικασίας παρακολούθησης για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου. Εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης των CCPs και των κρίσιμων ορίων τους. Καθιέρωση των διαδικασιών επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, με σκοπό τη ρύθμιση της παραγωγής και τη διατήρηση αυτής υπό έλεγχο.

5η αρχή: Καθορισμός Διορθωτικών Ενεργειών για Κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου. Καθορισμός των διορθωτικών ενεργειών, που πρέπει να πραγματοποιούνται, όταν το σύστημα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο CCP βρίσκεται εκτός ελέγχου, δηλαδή εμφανίζεται απόκλιση από ένα καθορισμένο κρίσιμο όριο.

6η αρχή: Καθορισμός διαδικασίας επαλήθευσης του συστήματος HACCP. Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και καταγραφής του σχεδίου HACCP.

7η αρχή: Καθορισμός συστήματος καταγραφής και δημιουργία αρχείων παρακολούθησης του Συστήματος. Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά.

Η εφαρμογή του Συστήματος HACCP επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ελληνική Νομοθεσία. Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του καταναλωτή, τροφίμων, στην ασφαλή εγκατάσταση μηχανημάτων, τη σωστή λειτουργικότητα τμημάτων κ.α.
[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα