Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Σταβλικών Εγκαταστάσεων

Yπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που:

  • λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης
  • είναι εγκατεστημένες χωρίς άδεια σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις
  • έχει διακοπεί η λειτουργία
  • έχουν χαρακτηρισθεί αυθαίρετες

υποχρεούνται να λάβουν άδεια εγκατάστασης μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Σε ισχύ βρίσκεται ακόμη η διαδικασία διατήρησης αυθαιρέτων σταβλικών εγκαταστάσεων, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρο 23 του ν. 4178/2013 και της παρ. 3.α και 3. β του άρθρου 63 του ν. 4235/2014.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ και χωρίς την επιβολή προστίμου.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλες τις αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών – σταβλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών / αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως μεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόμησης κ.λ.π.) και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής επιφάνειας μέχρι 35 τ.μ., σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταβλικών εγκαταστάσεων.
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταβλικών εγκαταστάσεων.
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Η “Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.” στα πλαίσια ολοκληρωμένων παρεχόμενων υπηρεσιών, αναλαμβάνει τις διαδικασίες τακτοποίησης αυθαίρετων σταβλικών – κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας και η ομάδα μας, αποτελούμενη από έμπειρους μηχανικούς – συμβούλους, μπορεί να αξιολογήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να διευθετήσει τις όποιες εκκρεμότητές σας άμεσα, υπεύθυνα και οικονομικά.

Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα