Βιολογική Γεωργία

Μέτρο 11 – Βιολογικές καλλιέργειες

Η ενίσχυση των αγροτικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε περιοχές με περιβαλλοντικούς περιορισμούς θεωρείται σημαντική καθώς προστατεύει τη βιοποικιλότητα και ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει τους παραγωγούς, δίνοντας τους τα κατάλληλα κίνητρα, προς την πιστοποιημένη βιολογική γεωργία. Αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη προσφορά και ζήτηση βιολογικών προϊόντων μπορεί να αποφέρει εκτός από περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στον αγροτικό κλάδο.

Η βιολογική καλλιέργεια ενδείκνυται για τη χώρα με βάση τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τομέα (μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος) και τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, οι οποίες αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην προώθηση της βιολογικής παραγωγής στη χώρα μας, ενώ παράλληλα παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο μετατροπής.
Και στις δυο περιπτώσεις, η στήριξη παρέχεται για την εφαρμογή ευνοϊκών για το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιολογική γεωργία.

Η βιολογική παραγωγή αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση αειφόρου αγροτικής παραγωγής, ικανοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η μέθοδος βιολογικής παραγωγής προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων η βιολογική γεωργία συμβάλλει:

 • Στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης ρύπων
 • Στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
 • Στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών N2O και CH4
 • Στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης εδάφους.

Το μέτρο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα:

11.1 Ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας

11.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας

11.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία από συμβατικές σε βιολογικές, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της τριετίας. Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσης τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής»

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:

 • Για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Για το πρόσθετο κόστος που συνίστανται σε εργαστηριακές αναλύσεις

Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύνανται να ενισχυθούν από το μέτρο 3 «στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.
 • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια
 • Να κατέχονται νόμιμα καθ΄ όλη την περίοδο της δέσμευσης
 • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1 Ha. Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 0,3 για μικτές εκμεταλλεύσεις.
 • Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες και μόνιμες καλλιέργειες.

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη κτηνοτροφία

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ΄ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης.

Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας. Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσης τους για μετατροπή του συστήματος εκτροφής σε βιολογική, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής».

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταρτιστεί στις βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία στο πλαίσιο του μέτρου 1 «μεταφορά γνώσης και δράσεις πληροφόρησης» του ΠΑΑ 2014-2020.

Τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: βοοτροφία (αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφεία), προβατοτροφία και αιγοτροφία.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο βοσκοτόπου για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:

 • Για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη κτηνοτροφία

Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύνανται να ενισχυθούν από το μέτρο 3 «στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο υπομέτρο να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου,
 • Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

11.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας

11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007 και διατηρούν ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση είναι πενταετής με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες κα το κόστος συναλλαγής ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:

 • Για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία,
 • Για πρόσθετα κόστη που συνίστανται στις δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις
 • Για κόστος συναλλαγής που συνίσταται στις δαπάνες πιστοποίησης για την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. 834/2007.

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.
 • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια
 • Να υφίσταται ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. 834/2007. Αγροτεμάχια που βρίσκονται σε φάση μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία είναι επιλέξιμα στη δράση, δεδομένου ότι στη φάση μετάβασης εφαρμόζονται ήδη στο αγροτεμάχιο οι διατάξεις του Καν. 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής.
 • Να κατέχονται νόμιμα καθ΄ όλη την περίοδο της δέσμευσης.
 • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1 Ha. Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 0,3 για μικτές εκμεταλλεύσεις.
 • Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες και μόνιμες καλλιέργειες.

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία, σε δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν την Κανονισμό 834/2007 και διατηρούν ενεργή σύμβαση με Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ΄ έτος και για όλη την περίοδο δέσμευσης.

Η δέσμευση είναι πενταετής με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

Τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: βοοτροφία (αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφία), προβατοτροφία και αιγοτροφία.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο βοσκότοπου για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:

 • Για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη κτηνοτροφία
 • Για το κόστος συναλλαγής που συνίστανται στις δαπάνες πιστοποίησης για την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. 834/2007.

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο υπομέτρο να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου,
 • Να υφίσταται ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. 834/2007. Εκτροφές που βρίσκονται σε φάση μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία είναι επιλέξιμες στη δράση, δεδομένου ότι στη φάση μετάβασης εφαρμόζονται ήδη στην εκτροφή οι διατάξεις του Καν. 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής.
 • Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

 

Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα