Και οι κάτοικοι Λάρισας, Πάτρας, Ηρακλείου και περιοχών της Θεσσαλονίκης δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Αγροτών 2014

Και οι κάτοικοι Λάρισας, Πάτρας, Ηρακλείου και περιοχών της Θεσσαλονίκης δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Αγροτών 2014

Σύμφωνα με την 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007−2013 για το έτος 2014

σε συνδυασμό με το Ν.3852/2010/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 2, παράγραφος 4,

και την ΥΑ 45892/21-08-2010 «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010

οι μόνιμοι κάτοικοι των πόλεων της Λάρισας, της Πάτρας, του Ηρακλείου και περιοχών της Θεσσαλονίκης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα