Επικείμενες προσκλήσεις στα πλαίσια του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ μέσα στο 2024 αναμένονται να προκηρυχθούν οι πρώτες παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο ΣΣ της ΚΑΠ 2023-2027.

Παρέμβαση Σύντομη παρουσίαση Εκτιμώμενη Ημερομηνία
Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» Η παρέμβαση στοχεύει στη ενθάρρυνση των γεωργών – κτηνοτρόφων να συστήσουν/συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα (ομάδες ή οργανώσεις ομάδων παραγωγών) αλλά και την δημιουργία διεπαγγελματικών οργανώσεων στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.
Δικαιούχοι:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων:
Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών (ενίσχυση για περίοδο 5 ετών)
Ποσό ενίσχυσης:
Με την μορφή επιχορήγησης ως ποσοστό της αξίας παραγωγής, για 5 έτη: 1 ο έτος (10%), 2ο έτος (8%), 3ο έτος (6%), 4ο έτος (4%),  5ο έτος (2%). Μέγιστο ποσό ανά έτος 100.000€.
Ιανουάριος 2024
Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων των τομέων:
Κρέας– πουλερικά–κουνέλια, Γάλα, Αυγά, Διάφορα Ζώα(Μελισσοκομία, Σηροτροφία κλπ), Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό, Ξύδι.
Περιλαμβάνονται:
• ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων,
• συγχωνεύσεις μονάδων,
• μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων
Ποσό ενίσχυσης
Επιχορήγηση 40-65% με ύψος επένδυσης 400.000- 5.000.000€
Απρίλιος 2024
Π3-77-4.1 Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER Το LEADER προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ μέσω της εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης. Η φιλοσοφία σχεδιασμού και εφαρμογής του διατηρείται μέσω της υποστήριξης ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και μέσω της ενίσχυσης δημόσιων υποδομών και επενδύσεων για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. Επιπρόσθετα και δεδομένης της διαφοροποίησης των αναγκών των αγροτικών περιοχών αλλά και των απρόβλεπτων φαινομένων, όπως η πανδημία COVID-19, οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που έχουν δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, καθώς επίσης και πολιτικών «Έξυπνων Χωριών» για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων μικρών υπο-περιοχών των περιοχών LEADER. Μέσα στο 2024
Π3-70-2.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) Ορίζονται τρία (3) έτη για την ορθή μετάβαση από τη συμβατική στη βιολογική καλλιέργεια για όλες τις καλλιέργειες και για όλες τις εκτροφές
• Δράση 1: Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
• Δράση 2: Ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Ποσό ενίσχυσης
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής ή ΜΖΚ για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.
Π3-73-2.5 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές Δικαιούχοι φυσικά/νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα.

• Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρματόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ.,
• Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, από παγετό όπως ανεμομείκτες, συστήματα τεχνικής βροχής, κάθετες τουρμπίνες, ειδικά συστήματα άρδευσης
• Αγορά υλικών και εγκατάσταση ανεμοφρακτών
Ποσό ενίσχυσης
Επιχορήγηση 80% με ύψος επένδυσης μέχρι 400.000€ για φυσικά/νομικά πρόσωπα, μέχρι 5.000.000€ για συλλογικά σχήματα.
Επιχορήγηση 80%

 

Πρώτο εξάμηνο 2024
Π3-75.1 Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Ποσό ενίσχυσης
Κατ’ αποκοπή ποσό επιχορήγησης 30.000€ – 42.500€
Φθινόπωρο 2024
Π3-70-1.3 Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων Οι δράσεις αφορούν σε πενταετείς δεσμεύσεις.
Δράση 1: Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
Δράση 2: «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» σε Εσπεριδοειδή – Ροδακινιά, Νεκταρινιά & Βερικοκιά – Δαμασκηνιά – Βαμβάκι – Επιτραπέζιο αμπέλι, σταφίδα – Οινοποιήσιμο αμπέλι – Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Καρυδιά
Ποσό ενίσχυσης:
Στην εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες ανέρχεται σε 210 €/ha/έτος, ενώ για την εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), διαφοροποιείται ανάλογα με τη καλλιέργεια
Μέσα στο 2024
Π3-70-1.2 Ενισχύσεις για την προστασία του αγροτικού τοπίου Οι δράσεις αφορούν σε πενταετείς δεσμεύσεις
Δράση 1: Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
Δράση 2: Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας και Θηρασιάς
Ποσό ενίσχυσης
Στο ελαιώνα της Άμφισσας ανέρχεται σε 702 €/ha/έτος, ενώ στον αμπελώνα της Θήρας/Θηρασιάς σε 765 €/ha/έτος
Τέλος 2024

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα