Σχέδια Βελτίωσης 2018 – Παράταση για ολοκλήρωση και ειδικές προβλέψεις για πληγείσες περιοχές

Με νέα τροποποιητική απόφαση το ΥΠΑΑΤ παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και καθορίζει ειδικές προβλέψεις για τους δικαιούχους των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές των Σχεδίων Βελτίωσης του 2018, Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (Β’ 4302).

Παράταση Ολοκλήρωσης

Ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής εντός 51 μηνών (παράταση 6 μηνών) από την ημερομηνία κατά την οποία το επενδυτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνεται σε απόφαση ένταξης.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Φθιώτιδας, Εύβοιας και Ρόδου το ανωτέρω διάστημα ορίζεται στους 54 μήνες (παράταση 9 μηνών).

Ειδικές προβλέψεις

Ειδικά για τις καταστροφές που συνέβησαν από τις καταιγίδες Daniel και Elias στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην ΠΕ Φθιώτιδας και στην ΠΕ Εύβοιας και από τις πυρκαγιές του έτους 2023 στις ΠΕ Έβρου και Ρόδου, και λόγω του γεγονότος ότι η ένταση και έκτασή τους ήταν τέτοια που έπληξαν το σύνολο της οικονομίας αυτών των περιοχών, εφαρμόζονται οι επόμενες προβλέψεις:

1. Εγκεκριμένα επενδυτικά αγαθά τα οποία είχαν υλοποιηθεί και τιμολογηθεί έως την επέλευση του επιζήμιου γεγονότος παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες επιτροπές ακόμα και αν έχουν καταστραφεί εξ αιτίας των ανωτέρω επιζήμιων γεγονότων και ανεξάρτητα από το στάδιο ολοκλήρωσής τους κατά την στιγμή της καταστροφής. Για την παραλαβή πρέπει

  • α) να προσκομισθεί έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας με το οποίο πιστοποιείται ότι η καταστροφή του επενδυτικού αγαθού οφείλεται στα ανωτέρω γεγονότα και
  • β) να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 26, εξαιρουμένων των προβλέψεων περί λειτουργικότητας της επένδυσης.

2. Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους από τις δεσμεύσεις του μέτρου για λόγους ανώτερης βίας εφόσον έχουν υποστεί, αθροιστικά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο τις εξής ζημιές:

2.1. Απώλεια ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου (μόνιμες δενδρώδεις/θαμνώδεις καλλιέργειες) ή/ και ολοσχερή καταστροφή θερμοκηπιακών εγκατάστασεων/προσβάσιμων τολ ή και απώλεια της δυναμικότητας των χειμερινών σταβλικών εγκαταστάσεων ή/και απώλεια μελισσοσμηνών.
2.2. Απώλεια καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μισθωμένων ή ιδιόκτητων, λόγω μόνιμης παραμονής υδάτων στις Παρακάρλιες περιοχές ή/και διάβρωσης ή/και επικάθισης φερτών υλικών.

3. Εφόσον οι δικαιούχοι έχουν υποστεί α) απώλεια της αναμενόμενης φυτικής ή/και ζωικής παραγωγής της εκμετάλλευσης σε ποσοστό άνω του 50% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο ή β) καταστροφή ιδιόκτητων ή μισθωμένων παγίων της εκμετάλλευσης (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, προσβάσιμα τολ, σταβλικές εγκαταστάσεις, κυψέλες) συμπεριλαμβανομένης της απώλειας καλλιεργήσιμων εκτάσεων μισθωμένων ή ιδιόκτητων, λόγω διάβρωσης ή/και επικάθισης φερτών υλικών ή/και παραμονής υδάτων, για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους έξι μήνες, όπως στις Παρακάρλιες περιοχές, σε ποσοστό άνω του 25% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο,

3.1. Για τα έτη 2023 και 2024 μπορούν να αιτηθούν την επίτευξη μειωμένης τυπικής απόδοσης σε σχέση με αυτή που οφείλουν να πετύχουν κατά τα έτη αυτά. To ποσοστό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του ποσοστού ζημιάς.
3.2. Για τα έτη 2023 και 2024 μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση να είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί. Ωστόσο για τα ανωτέρω έτη πρέπει να υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ και να είναι τουλάχιστον κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης.
3.3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση διατήρησης της βαθμολογίας τους πάνω από το επίπεδο του πρώτου επιλαχόντα στην Περιφέρεια (παρ. 1 του άρθρου 35). Σε κάθε περίπτωση η βαθμολογία τους δεν μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο της βαθμολογικής βάσης.

4. Εφόσον οι δικαιούχοι έχουν υποστεί καταστροφή σε πάγιο στοιχείο για το οποίο έχει καταβληθεί στον δικαιούχο δημόσια οικονομική ενίσχυση, μπορούν να αιτηθούν με τη διαδικασία του άρθρου 25 την στήριξή του από το παρόν καθεστώς ενισχύσεων χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της απλής αντικατάστασης.

5. Για την υπαγωγή στις προβλέψεις του παρόντος άρθρου ακολουθούνται οι εξής ενέργειες:

5.1. Ο δικαιούχος υποβάλει αίτηση στη ΔΑΟΚ της ΠΕ μόνιμης κατοικίας του. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του συμβούλου του. Η τεχνική έκθεση τεκμηριώνεται με πόρισμα του ΕΛΓΑ ή και άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τον προσδιορισμό της ζημιάς.
5.2. Η ΔΑΟΚ εξετάζει την αίτηση και υποβάλει την εισήγησή της μαζί με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά στη ΔΑΟ της Περιφέρειας.
5.3. Η ΔΑΟ της Περιφέρειας εξετάζοντας την εισήγηση της ΔΑΟΚ αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης ενημερώνοντας με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον δικαιούχο και τον σύμβουλό του για την απόφασή της.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετικό Πρόγραμμα:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα