Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Κατάσταση Προγράμματος: Σε αναμονή αποτελεσμάτων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

31/10/2022

-

22/01/2023

 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δράση 1 : Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο:

Υποέργο 2: Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Καθεστώς ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜΜΕ σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής.

β) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.

γ) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών.

ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Δικαιούχοι:

Νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα ,που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα, με μέλη που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών που δύνανται να αναδιαρθρωθούν σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημιακού Φορέα.

β) Είναι υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης:

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 31/10/2022, ώρα 12:00 μ.μ. έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως στις 30/12/2022, ώρα 12:00 μ.μ.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Ενισχύονται επενδύσεις για την αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης που τεκμηριώνεται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος, ανά είδος δενδρώδους καλλιέργειας, προκύπτει από τη σχετική μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα.
 2. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1).
  Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα:
  α) Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας.
  β) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων.
  γ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα).
  δ) Δαπάνες που αφορούν τις ώρες εργασίας, όπως προβλέπονται στη σχετική μελέτη του Πανεπιστημιακού Φορέα.
 1. Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει:
  α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή.
  β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
  γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.
  δ) Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.
 1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από Πανεπιστημιακό Φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  α) Τις ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:
      αα) Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
      ββ) Τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
      γγ) Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος.
  β) Τις ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:
      αα) Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
      ββ) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
      γγ) Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος
  γ) Τον προσδιορισμό του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα).
 1. Η επένδυση είναι σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία. Όταν για μια επένδυση απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την ημερομηνία χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης.

Ένταση ενίσχυσης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ένταση ενίσχυσης
Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία 70%
Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο 80%
Αττική 60%

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • Δείτε την Πρόσκληση εδώ
 • Δείτε τη Μελέτη Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημιίου Αθηνών εδώ

Σχετική Υπηρεσία

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα