Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Δέσμες προτάσεων:

 1. Πράσινη Μετάβαση
  • Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον
  • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
  • Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών
  • Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας
 2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
  • Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
  • Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας
  • Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές
 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός
  • Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης
  • Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης
  • Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών
  • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
  • Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών

 

Ειδικά για τον Άξονα 4.6: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κύριων οικονομικών τομέων της χώρας, δηλαδή του τουρισμού, του πολιτισμού, της μεταποίησης, του αγροτικού τομέα και των υποδομών.

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει επενδύσεις και συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας όπως του τουρισμού, του πολιτισμού, της αγροδιατροφής και της μεταποίησης. Ο άξονας περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε έργα υποδομών που σχετίζονται με το σύστημα μεταφορών της χώρας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της.

Στόχος: Μέσα από ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, ο στόχος του συγκεκριμένου Άξονα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας των βασικών οικονομικών τομέων, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, καθώς και η βελτίωση των εθνικών μεταφορών και των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας σειράς επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στους προαναφερθέντες τομείς, συνδέοντας σημαντικά οικονομικά κέντρα και αντιμετωπίζοντας γεωγραφικές και περιφερειακές ανισότητες.

Μετασχηματισμός στον Γεωργικό Τομέα

Προώθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, έμφαση στην συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή γεωργία.

Τα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων:

Υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

Υποέργο 2: «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»

Υποέργο 3: «Πράσινος αγροτουρισμός»

Υποέργο 4: «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών»

Υποέργο 5: «Γενετική βελτίωση ζώων»

Η επένδυση στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, στην αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και στην αύξηση των εξαγωγών.

Σχετικά Προγράμματα
Κατάσταση: Σε αναμονή αποτελεσμάτων
Κατάσταση: Σε αναμονή αποτελεσμάτων
Κατάσταση: Σε αναμονή αποτελεσμάτων
Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα