Σχέδια Βελτίωσης 2023 – Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Image by Freepik

 

 

Συχνές Ερωτήσεις

Αναζήτηση

Παρακαλώ χρησιμοποιείστε τόνους ​κατά την αναζήτηση.

Όχι, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο

Όχι, δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες, με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης στο μέτρο 6.1 και οι αιτήσεις τους κρίθηκαν μεν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης (επιλαχόντες).

 

Ναι, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος  και  να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.

Τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν υποβάλλει παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ για το 2022 και αυτή καθορίζει και την υφιστάμενη κατάσταση στην αίτηση.

Όχι, μόνο η δήλωση δεν αρκεί. Πρέπει να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από αυτή.

Όχι, τα συλλογικά σχήματα όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λ.π. δεν είναι επιλέξιμα για αυτό το πρόγραμμα.

Όχι  αν στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης.

Εξαιρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει το σχέδιο τους στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης και υποβάλουν αίτηση στήριξης στη δράση 4.1.5 αποκλειστικά για επενδύσεις εγκατάστασης φυτειών και ΑΠΕ.

Ως ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ.

Ωστόσο αν η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022 είναι μεγαλύτερη των 30.000 τότε ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και το 5πλάσιο της τυπικής απόδοσης και μέχρι το ανώτερο τις 250.000 ευρώ.

Τυπική Απόδοση είναι ένας δείκτης που καθορίζει την ακαθάριστη αξία της παραγωγής ανά κλάδο και εκφράζεται σε ευρώ. Η παραγωγική δυναμικότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης καθορίζεται από τη συνολική τυπική απόδοση και ισούται με το σύνολο των αξιών κάθε κλάδου παραγωγής, που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές τυπικής απόδοσης ανά μονάδα για κάθε κλάδο παραγωγής (ευρώ/μονάδα) με τον αντίστοιχο αριθμό των μονάδων (εκτάρια, αριθμός ζώων, κυψέλες) που προκύπτουν από την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Στα σχέδια βελτίωσης του 2023 (Δράση 4.1.5. του ΠΑΑ 2014-2020) θα χρησιμοποιηθούν οι παλιοί δείκτες τυπικής απόδοσης. Οι νέοι θα ισχύσουν για τα νέα προγράμματα του ΠΑΑ 2023-2027.

Όχι,στον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών
Όχι, προκειμένου για νεαρές φυτείες η τυπική απόδοση υπολογίζεται στο μισό των μεγεθών των παραγωγικών φυτειών.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει, με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022 ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

  • Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.


Ανώτατο όριο δεν υπάρχει.

Η συγκεκριμένη δράση ανήκει στη μεταβατική περίοδο του ΠΑΑ 2014-2020 και ως εκ τούτου πρέπει μέχρι 31-10-2025 να έχουν ολοκληρωθεί οι αιτούμενες επενδύσεις και να έχει καταβληθεί και η τελευταία δόση της δημόσιας χρηματοδότησης.

Δεν επιβάλλεται να υλοποιηθεί το σχέδιο στο 100%. Μπορεί κάποιες επενδύσεις να παραλειφθούν, αρκεί να μη επηρεάζουν τη βαθμολογία σε τέτοιο βαθμό που θα καθιστούσε το σχέδιο μη επιλέξιμο.

Μπορούν να γίνουν μέχρι 3 τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση αυτές δεν πρέπει αλλάζουν τη βαθμολογία τόσο ώστε να καθιστούν το σχέδιο μη επιλέξιμο.

Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και 3 αιτήσεις πληρωμής. Κάθε αίτηση μερικής πληρωμής γίνεται δεκτή εφόσον αφορά υλοποίηση προϋπολογισμού που δεν υπολείπεται του 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού και μετά την υποβολή της απομένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Μπορεί να χορηγείται προκαταβολή ύστερα από προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Εμφανίζονται
Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετικό Πρόγραμμα:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα