Σχέδια Βελτίωσης – Πρόσκληση για τη Δράση 4.1.5 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατάσταση Προγράμματος: Σε αναμονή αποτελεσμάτων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

15/03/2023

-

30/06/2023

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση (αιτήσεις από 15/3/23 μέχρι 30/6/23) και η ΥΑ που  καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για τα Σχέδια Βελτίωσης 2023 –  Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου μετά από δυο παρατάσεις. Το ενδεχόμενο άλλης παράτασης είναι πλέον μηδαμινό.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση και τα δημοσιευμένα παραρτήματα τα βασικά σημεία της αναμενόμενης πρόσκλησης είναι:

Δικαιούχοι θα είναι  φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

– Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι

 • Ηλικίας 18 ως και 63 ετών που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ για το 2022.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης (επιλαχόντες).

 

– Τα νομικά πρόσωπα

 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του
  κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ για το 2022
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033.
 • Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

 

Επιλέξιμες είναι οι  γεωργικές εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει περιληφθεί σε παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2022 και με βάση αυτή η γεωργική εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:
  • Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.
 • Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που την αφορά. Εξαιρούνται για χρονικό όριο μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών.
 • Η συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνει:
  – Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα και
  – Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Μη επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις:
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης.
  Εξαιρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει το σχέδιο τους στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης και υποβάλουν αίτηση στήριξης στη δράση 4.1.5 αποκλειστικά για επενδύσεις εγκατάστασης φυτειών και ΑΠΕ. Στην περίπτωση αυτή τυχόν αιτήματα τροποποίησης μπορούν να αφορούν επενδύσεις αποκλειστικά εντός ή/και μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών.
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα δράση.
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στη δράση.
 • Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Ν. 4399/2016 (Α ́117) και του Ν. 4887/2022 (Α’ 16)
 • Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες η αίτηση στήριξης έχει υποβληθεί με οποιουδήποτε είδους πληρεξούσιο έγγραφο.
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε συλλογικά σχήματα όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.

 

Οι επιλέξιμες επενδύσεις

πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες (Για κάθε μία από τις κατηγορίες ισχύουν προϋποθέσεις και περιορισμοί):

  1. Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. Δείτε περισσότερα–>
  2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Δείτε περισσότερα–>
  3. Αγορά γης (όχι από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς) που αφορά αγροτεμάχιο το οποίο είναι όμορο με ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Δείτε περισσότερα–>
  4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου Δείτε περισσότερα–>
  5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
   • Ενισχύονται μόνο οι περιφράξεις φυτειών των οποίων η εγκατάσταση ενισχύεται σε επενδυτικό σχέδιο που εγκρίνεται στο πλαίσιο της παρούσας.
   • Απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι επενδύσεις.
   • Απαιτείται η τεκμηρίωση της νομιμότητας της περίφραξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  6. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.
  7. Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό)
  8. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
   • Στον εξοπλισμό γραφείου περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα φωτοτυπικά και τα εκτυπωτικά μηχανήματα, οι σαρωτές εγγράφων και τα πολυμηχανήματα που συνδυάζουν όλα ή μερικά από τα παραπάνω.
   • Στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου.
   • Η επιλέξιμη δαπάνη αγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στο Παράρτημα 10 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες).
  9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ. Δείτε περισσότερα–>
  10. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα μέτρα του ΠΑΑ. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας, με τις εξής προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους .
   1. Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται μέχρι συγκεκριμένου ποσοστού επί του. εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ως εξής:
    i. 14% για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας.
    ii. 10% για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης.
    iii. 8% για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης, και
    iv. 6% για επενδυτικά σχέδια που αφορούν μόνο σε επενδύσεις ΑΠΕ.
   2. Εντός των ανωτέρω ποσοστών δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι εξής δαπάνες:
    i. Η σύνταξη και υποβολή της αίτησης στήριξης.
    ii. Η τεχνική στήριξη στην οποία περιλαμβάνονται το σύνολο των ενεργειών για, την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου, τη σύνταξη και την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης, αιτημάτων προκαταβολής και αιτημάτων πληρωμής.
    iii. Η εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας.
    iv. Η εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
    v. Η ενεργειακή μελέτη.
    vi. Η κατασκευή και τοποθέτηση της επεξηγηματικής πινακίδας.
    vii. Οι απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες εφόσον έχουν εγκριθεί στο όνομα του δικαιούχου της στήριξης.
   3. Δεν υπάγονται στην κατηγορία και συνεπώς δεν ενισχύονται:
    i. Δαπάνες διακριτών γεωργο−τεχνοοικονομικών μελετών που αφορούν τις επενδύσεις της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις δαπάνες της περ. 9.1.2 ανωτέρω.
    ii. Δαπάνες πιστοποίησης των διαδικασιών της εκμετάλλευσης ή των προϊόντων της (agro κ.λπ.).
    iii. Δαπάνες εκπαίδευσης – κατάρτισης των απασχολούμενων στην εκμετάλλευση.

 

Το ύψος αιτούμενου προϋπολογισμού 

γενικά μπορεί να φτάσει μέχρι 150.000€. Όμως σε περίπτωση που η Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2022 είναι μεγαλύτερη των 30.000€ μπορεί να αυξηθεί και να φτάσει μέχρι το πενταπλάσιο της τυπικής απόδοσης και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 250.000€.

 

Ένταση ενίσχυσης
Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης
α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας,είναι κάτοχος Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή
β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
Με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους
80% 80% 80% 80%
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
Με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων
70% 70% 70% 70%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ 60% 60% 50% 50%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
∆ΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ,
ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,
ΚΡΗΤΗ
60% 60% 50% 50%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ,
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
60% 60% 50% 40%
ΑΤΤΙΚΗ 50% 50% 40% 40%
Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά κατηγορία επενδύσεων
Α. Γεωργικά κτίρια και κατασκευές.
1)     Οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση περίφραξης εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ ή τις 10.000 ευρώ σε νησιά μεγέθους κάτω των 3.100 κατοίκων.
2)     Οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες αποσυναρμολόγησης – μεταφοράς – συναρμολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και τις 25.000 ευρώ στη νησιωτική χώρα πλην Κρήτης και Εύβοιας.
3)     Οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες για την εγκατάσταση περίφραξης φυτειών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 6.000 ευρώ.
Β. Μηχανολογικός εξοπλισμός
1)     Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς ελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.
2)     Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 45.000 ευρώ.
3)     Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 60.000 ευρώ.
4)     Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς αλυσοπρίονου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ.
5)     Ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις

 1.  σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: ελκυστήρας, παρελκόμενα ελκυστήρα) και
 2.  εγκατάστασης πολυετών φυτειών, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων αυτών, αθροιστικά,

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 160.000 €.

Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής όπως χορτοδετικές μηχανές αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης.

6)     Η δαπάνη αγοράς πλυστικού μηχανήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
Γ. Λοιπός εξοπλισμός
1)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ.
2)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500  ευρώ.
3)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού λογισμικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
4)     Η δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης (π.χ. εφαρμογή διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
5)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
6)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
Δ. Γενικές δαπάνες
1)     Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ, εκτός εάν αιτούνται επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ.
2)     Η δαπάνη τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 2.000 ευρώ, εκτός εάν το επενδυτικό σχέδιο απαιτεί την παραλαβή κτιριακών σύμφωνα με την αρχική έγκριση οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ.
3)     Η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ευρώ.
4)     Η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.
5)     Η δαπάνη για την τοποθέτηση της επεξηγηματικής πινακίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
Ε. Αμοιβές εργατών γης
Οι επιλέξιμες δαπάνες για αμοιβές εργατών γης δεν μπορούν, ανά μικτό ημερομίσθιο, να υπερβαίνουν το ποσό των 45 ευρώ.

 

Βαθμολογία – Μοριοδότηση Δείτε εδώ αναλυτικά τη βαθμολογία–>

Τα ακριβή κριτήρια και η μοριοδότηση τους θα καθοριστούν στην αναμενόμενη πρόσκληση. Από όσα έγιναν γνωστά μέχρι τώρα, από ενημερώσεις υπευθύνων, υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με όσα δημοσιεύθηκαν στη διαβούλευση.

Έτσι:

 1. Βαθμολογείται η κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου επιπέδου 6, 7 ή 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και όχι μόνο τα Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης
 2. Τα Φυσικά Πρόσωπα με Εμπειρία άνω των 5 ετών και ηλικία έως και 50 ετών (ήταν 45) βαθμολογούνται όπως και οι νέοι αγρότες με 8 μόρια.
 3. Η ικανότητα κάλυψης του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης μοριοδοτείται με 2,8 μόρια εφόσον η ικανότητα κάλυψης του αιτούμενου π/υ με ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το 20% και έως 7 μόρια (αναλογικά) εφόσον υπερβαίνει 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 4. Εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση έως και 15.000 € που το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 75.000 και εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση πάνω από 15.000 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν πενταπλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας παίρνουν 16 μόρια, ενώ εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση πάνω από 12.500 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν το εξαπλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας μοριοδοτούνται με 9,6 μόρια.

 

Δείτε εδώ την πλήρη Υπουργική Απόφαση.

Σχετική Υπηρεσία

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα