Σχέδια Βελτίωσης – Πρόσκληση για τη Δράση 4.1.5 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατάσταση Προγράμματος: Αναμένεται πρόσκληση

Σε διαβούλευση το νέο πρόγραμμα για τα Σχέδια Βελτίωσης – Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 13-01-2023 και σύντομα αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης προς τα τέλη Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου του 2023.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης και τα δημοσιευμένα προς διαβούλευση παραρτήματα τα βασικά σημεία της αναμενόμενης πρόσκλησης είναι:

Δικαιούχοι θα είναι  φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου.

– Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι

 • Ηλικίας 18 ως 61 ετών
 • Επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή νέοι αγρότες των προσκλήσεων του 2018 και του 2021 ή όσοι υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα νέων αγροτών και οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης (Επιλαχόντες).
 • Να έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ για το 2022
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

 

– Τα νομικά πρόσωπα

 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του
  κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας
 • Να έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ για το 2022
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033.
 • Να είναι δικαστικά φερέγγυα

 

Επιλέξιμες είναι οι  γεωργικές εκμεταλλεύσεις

που με βάση την ΕΑΕ του 2022 έχουν τυπική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση των:

 • 12.000€ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή 
 • 8.000€ για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας ή 
 • 8.000€ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

 

Δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος:
 • Όσοι  στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης.
  Εξαιρούνται όσοι υποβάλουν αίτηση στήριξης από τη δράση 4.1.5 στην οποία προβλέπονται αποκλειστικά επενδύσεις εγκατάστασης φυτειών και ΑΠΕ .
 • Όσοι
 • Τα συλλογικά σχήματα όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.

 

Οι επιλέξιμες επενδύσεις

πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες (Για κάθε μία από τις κατηγορίες ισχύουν προϋποθέσεις και περιορισμοί):

 1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και
  κατασκευών. Δείτε περισσότερα–>
 2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Δείτε περισσότερα–>
 3. Αγορά γης (όχι από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς) που αφορά αγροτεμάχιο το οποίο είναι όμορο με ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Δείτε περισσότερα–>
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται
  με τη χρήση σπόρου. Δείτε περισσότερα–>
 5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών
 6. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης
  παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.
 7. Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό
  φορτηγό)
 8. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης,
  εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ. Δείτε περισσότερα–>
 10. Γενικές Δαπάνες

 

Το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού

 γενικά μπορεί να φτάσει μέχρι 150.000€. Όμως σε περίπτωση που η Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2022 είναι μεγαλύτερη των 37.500 μπορεί να αυξηθεί και να φτάσει μέχρι το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 250.000€.

 

Ένταση ενίσχυσης
Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης
α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας,είναι κάτοχος Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή
β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.
Γεωργοί σε ορεινές περιοχέςΓεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματαΛοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
Με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους
80%80%80%80%
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
Με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων
70%70%70%70%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ60%60%50%50%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
∆ΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ,
ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,
ΚΡΗΤΗ
60%60%50%50%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ,
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
60%60%50%40%
ΑΤΤΙΚΗ50%50%40%40%
Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά κατηγορία επενδύσεων
Α. Γεωργικά κτίρια και κατασκευές.
1)     Οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση περίφραξης εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ ή τις 10.000 ευρώ σε νησιά μεγέθους κάτω των 3.100 κατοίκων.
2)     Οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες αποσυναρμολόγησης – μεταφοράς – συναρμολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και τις 25.000 ευρώ στη νησιωτική χώρα πλην Κρήτης και Εύβοιας.
3)     Οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες για την εγκατάσταση περίφραξης φυτειών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 6.000 ευρώ.
Β. Μηχανολογικός εξοπλισμός
1)     Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς ελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
2)     Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 40.000 ευρώ.
3)     Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 55.000 ευρώ.
4)     Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς αλυσοπρίονου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ.
5)     Ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις

 1.  σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: ελκυστήρας, παρελκόμενα ελκυστήρα) και
 2.  εγκατάστασης πολυετών φυτειών, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων αυτών, αθροιστικά,

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (130.000 €).
Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής όπως χορτοδετικές μηχανές αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης.

6)     Η δαπάνη αγοράς πλυστικού μηχανήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
Γ. Λοιπός εξοπλισμός
1)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ.
2)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500  ευρώ.
3)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού λογισμικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
4)     Η δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης (π.χ. εφαρμογή διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
5)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
6)     Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
Δ. Γενικές δαπάνες
1)     Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ, εκτός εάν αιτούνται επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ.
2)     Η δαπάνη τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 2.000 ευρώ, εκτός εάν το επενδυτικό σχέδιο απαιτεί την παραλαβή κτιριακών σύμφωνα με την αρχική έγκριση οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ.
3)     Η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ευρώ.
4)     Η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.
5)     Η δαπάνη για την τοποθέτηση της επεξηγηματικής πινακίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
Ε. Αμοιβές εργατών γης
Οι επιλέξιμες δαπάνες για αμοιβές εργατών γης δεν μπορούν, ανά μικτό ημερομίσθιο, να υπερβαίνουν το ποσό των 45 ευρώ.

 

Βαθμολογία
Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥΜΟΡΙΑ
1.1Αξιολογείται και βαθμολογείται ο προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότηταςτου ΠΑΑΠοσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία ή/και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ή/και τις καλλιέργειες και τις εκτροφές που συμβάλλουν στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια ή/και την ελαιοκαλλιέργεια ή/και την μελισσοκομία ή/και το βαμβάκι ή/και την αμπελοκαλλιέργεια ή/και τις ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή καλλιέργειες ή με συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (≥ 80%)6
1.2Αξιολογείται και βαθμολογείται ο προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα καλλιέργειας Εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη πιστοποίηση βιολογικών ή/και ενωσιακών/εθνικών/λοιπών συστημάτων ποιότητας για παραγωγή άνω του 50% της συνολικής Τυπικής Απόδοσης (συμπεριλαμβάνονται ΠΟΠ/ΠΓΕ)4
2.1Αξιολογείται και βαθμολογείται το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης
 
 
Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης έως 16.000€ σε όρους τυπικής απόδοσης2,5
Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης άνω των 16.000 ευρώ και έως 25.000 ευρώ3,5
Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης άνω των 25.000 ευρώ5
2.2Αξιολογείται και βαθμολογείται η συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης, σε όρους τυπικής απόδοσης, με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων και βαθμολογούνται οι προτάσεις που προσαρμόζονται καλυτέρα στο υφιστάμενο οικονομικό μέγεθοςΕκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα:
α) έως και 15.000 € που το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 60.000 € ή
β) πάνω από 15.000 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν 4πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας
17
3.1 Αξιολογείται και βαθμολογείται η δυνατότητα υλοποίησης του αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου

(βαθμολογείται αθροιστικά)

 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης4,55
Φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων) χωρίς παρακρατούμενες οφειλές4,55
Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης1,95
Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων1,95
3.2


Αξιολογείται και βαθμολογείται η δυναμική του δικαιούχου

(βαθμολογείται ένα κριτήριο)

 

 

 

 

Ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων αγροτών της προκήρυξης του 2018 ή του 2021 ή

Έχει υποβάλει αίτηση στήριξης στο μέτρο 6.1 η οποία κρίθηκε επιλέξιμη αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης ή

Επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία:
Φυσικά Πρόσωπα: Εμπειρία άνω των 5 ετών και ηλικία έως και 45 ετών
Νομικά Πρόσωπα: Εμπειρία άνω των 5 ετών

8
3.3Αξιολογείται και βαθμολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης του δικαιούχου

(βαθμολογείται ένα κριτήριο)

Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 3, 4, 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων2,8
Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 6, 7, 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων4
3.4Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συμμετοχής του δικαιούχου σε συλλογικά σχήματα και συνεταιρισμούςΟ δικαιούχος είναι μέλος ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών με περισσότερα από δέκα μέλη2,4
Η εκμετάλλευση είναι μέλος αγροτικού συνεταιρισμού3,6
4.1Αξιολογείται και βαθμολογείται η κατηγορία επενδυτικών δαπανών1. Επενδύσεις σε ΑΠΕ,
2. Σταβλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και αμελκτικές μηχανές,
3. Θερμοκήπια και εξοπλισμός τους,
4. Επενδύσεις που αφορούν στην προετοιμασία για πρώτη πώληση,εφόσον αθροιστικά οι επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις ανωτέρω επενδύσεις υπερβαίνουν το 30% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή εφόσον η επιλέξιμη επένδυση σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
12
5.1 Αξιολογείται και βαθμολογείται η καινοτομία των επενδυτικών δαπανών με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και την έξυπνη γεωργία. Ποσοστό (%) των εγκεκριμένων καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των εγκεκριμένων. Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων ≥ 10% βαθμολογείται με 100 μόρια και τα μόρια ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 2% που βαθμολογείται με 10 μόρια.2-7
6.1Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμμετοχή σε κλάδους (στην υφιστάμενη κατάσταση) που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας αλλά και τις στρατηγικές RIS3.Περιφερειακές Επιλογές9-15
7.1Αξιολογείται και βαθμολογείται η πραγματοποίηση επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις περιοχών που έχουν κηρυχθεί πυρόπληκτεςΑξιολογείται και βαθμολογείται η πραγματοποίηση επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις περιοχών που έχουν κηρυχθεί πυρόπληκτες3

 

 

Για να δείτε και να συμμετάσχετε, αν θέλετε, στη διαβούλευση κάντε κλικ στο σύνδεσμο:
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/categories/120-drash4-1-5_221222

 

Σχετική Υπηρεσία
Σχετικές Δημοσιεύσεις
Κοινοποίηση
Facebook
Twitter
LinkedIn