Σχέδια Βελτίωσης 2023 – Κριτήρια Βαθμολογίας – Μοριοδότηση

Σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΧΑΑ 214-2022 που δημοσιεύθηκε , στα νέα Σχέδια Βελτίωσης 2023  τα κριτήρια και η μοριοδότηση τους έχει ως εξής:

Βαθμολογία – Μοριοδότηση
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑ
1. Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης 1.1 –  Αξιολογείται και
βαθμολογείται ο προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ
Βαθμολογείται όταν το ποσοστό της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση (ΕΑΕ 2022) που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία ή/και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ή/και τις καλλιέργειες και τις εκτροφές που συμβάλλουν στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια ή/και την ελαιοκαλλιέργεια ή/και την μελισσοκομία ή/και το βαμβάκι ή/και την αμπελοκαλλιέργεια ή/και τις ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή καλλιέργειες ή συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής υπερβαίνει το 80% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης 5
1.2 – Αξιολογείται και
βαθμολογείται ο προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση σε φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα καλλιέργειας ή σε ΠΟΠ ή ΠΓΕ
Αφορά εκμεταλλεύσεις οι οποίες διαθέτουν πιστοποίηση βιολογικών ή/και ενωσιακών/εθνικών/λοιπών συστημάτων ποιότητας η οποία κάλυπτε τις καλλιέργειες / εκτροφές που δηλώθηκαν στην ΕΑΕ του έτους 2022. Βαθμολογείται εφόσον η τυπική απόδοση των πιστοποιημένων καλλιεργειών / εκτροφών υπερβαίνει, αθροιστικά, το 50% της συνολικής τυπικής απόδοσης της υφιστάμενης κατάστασης (ΕΑΕ 2022). (συμπεριλαμβάνονται ΠΟΠ/ΠΓΕ) 6
2. Οικονομικό
μέγεθος
 
 
 
 
 
2.1 – Αξιολογείται και βαθμολογείται το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση σε όρους τυπικής απόδοσης α) Εκμετάλλευση με τυπική απόδοση, βάσει της ΕΑΕ του έτους 2022, έως 16.000€ 2,5
β) Εκμετάλλευση με τυπική απόδοση, βάσει της ΕΑΕ του έτους 2022, από 16.000 έως 25.000 ευρώ 2,5- 5
γ) Εκμετάλλευση με τυπική απόδοση, βάσει της ΕΑΕ του έτους 2022, άνω των 25.000 ευρώ 5
2.2 – Αξιολογείται και βαθμολογείται η συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης, σε όρους τυπικής απόδοσης, με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων και βαθμολογούνται οι επενδυτικές προτάσεις που προσαρμόζονται καλυτέρα στο υφιστάμενο οικονομικό μέγεθος

(βαθμολογείται ένα κριτήριο)
 

α) Εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση έως και 15.000 € που το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 75.000 € ή 16
β) Εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση πάνω από 15.000 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν πενταπλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας 16
γ) Εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση πάνω από 12.500 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν εξαπλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας 9,6
3. Δυναμική της εκμετάλλευσης 3.1 – Αξιολογείται και βαθμολογείται η δυνατότητα υλοποίησης του αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου


(βαθμολογείται αθροιστικά)

α) Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Αποδίδονται 20 μόρια εφόσον η ικανότητα κάλυψης του αιτούμενου π/υ με ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το 20% και έως 50 μόρια (αναλογικά) εφόσον υπερβαίνει 50% του αιτούμενου π/υ, με συντελεστή βαρύτητας 14%. 0 ή

2,8 – 7

β) Φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων – όχι για κάθε νόμιμη χρήση) χωρίς παρακρατούμενες οφειλές 4,2
γ) Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης 1,4
δ) Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων 1,4
3.2 – Αξιολογείται και βαθμολογείται η δυναμική του υποψηφίου 

(βαθμολογείται ένα κριτήριο)

 

α) Ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων αγροτών της προκήρυξης του 2018 ή του 2021 ή

β) Έχει υποβάλει αίτηση στήριξης στο μέτρο 6.1 η οποία κρίθηκε επιλέξιμη αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης ή

γ) Επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία:
Φυσικά Πρόσωπα: Εμπειρία άνω των 5 ετών και ηλικία έως και 50 ετών
Νομικά Πρόσωπα: Εμπειρία άνω των 5 ετών

8
3.3 – Αξιολογείται και βαθμολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης του υποψηφίου

(βαθμολογείται ένα κριτήριο)

α) Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 6, 7, 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 5
β) Κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου επιπέδου 6, 7 ή 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή

γ) Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 3, 4, 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

3,5
3.4 – Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συμμετοχής του υποψηφίου σε συλλογικά σχήματα και συνεταιρισμούς

(βαθμολογείται ένα κριτήριο)

Ο υποψήφιος είναι μέλος αναγκαστικού συνεταιρισμού ή

Ο υποψήφιος είναι μέλος αγροτικού συνεταιρισμού και ταυτόχρονα μέλος ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών με περισσότερα από δέκα μέλη

6
Ο υποψήφιος είναι μέλος αγροτικού συνεταιρισμού 3,6
Ο υποψήφιος δεν είναι μέλος αγροτικού συνεταιρισμού αλλά είναι μέλος ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών με περισσότερα από δέκα μέλη 2,4
3.5 – Συμβολαιακή Γεωργία Βαθμολογείται η συμμετοχή του υποψήφιου σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας στην υφιστάμενη κατάσταση. 2
4. Επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους 4.1 – Αξιολογείται και βαθμολογείται η κατηγορία επενδυτικών δαπανών 1. Επενδύσεις σε ΑΠΕ,
2. Σταβλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και αμελκτικές μηχανές,
3. Θερμοκήπια, δικτυοκήπια, εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής τύπου τολ (πίνακα 9.2α του παρ. 9 της ΥΑ) και εξοπλισμός τους,
4. Επενδύσεις που αφορούν στην προετοιμασία για πρώτη πώληση (κτίρια και εξοπλισμός),
5. Εγκατάσταση νέων φυτειών,
6. Επενδύσεις που αφορούν σε αποθηκευτικούς χώρους (κτίρια και μηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργίας τους) προϊόντων της εκμετάλλευσης,
7. Αγορά αγροτεμαχίου όμορου προς ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.Υπολογίζεται αθροιστικά το επιλέξιμο κόστος των ανωτέρω επενδύσεων.Αποδίδονται 10 μόρια εφόσον το ανωτέρω άθροισμα υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως 100 μόρια (αναλογικά) εφόσον το άθροισμα υπερβεί το 60% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, με συντελεστή βαρύτητας 12%.
0 ή

1,2 – 12

5. Εισαγωγή/χρήση καινοτομίας 5.1 Αξιολογείται και βαθμολογείται η καινοτομία των επενδυτικών δαπανών με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και την έξυπνη γεωργία. Βαθμολογείται το ποσοστό (%) των επιλέξιμων καινοτόμων
επενδύσεων επί του συνόλου των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Αποδίδονται 10 μόρια εφόσον το ανωτέρω ποσοστό υπερβαίνει το 5% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως 100 μόρια (αναλογικά) εφόσον το άθροισμα υπερβεί το 20% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, με συντελεστή βαρύτητας 8%.
0 ή

0,8 – 8

6. Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας 6.1 – Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμμετοχή σε κλάδους (στην υφιστάμενη κατάσταση) που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας αλλά και τις στρατηγικές RIS3. Περιφερειακές Επιλογές 0 – 13
7. Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών

7.1 – Αξιολογείται και βαθμολογείται η πραγματοποίηση επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις περιοχών που έχουν κηρυχθεί πυρόπληκτες

Αξιολογείται και βαθμολογείται η πραγματοποίηση επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις περιοχών που έχουν κηρυχθεί πυρόπληκτες 3

Μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε μη πυρόπληκτες περιοχές: 100 βαθμοί
Μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε πυρόπληκτες περιοχές: 103 βαθμοί
Προκειμένου μια αίτηση στήριξης να θεωρηθεί επιλέξιμη πρέπει, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων, να βαθμολογείται κατ’ ελάχιστο με σαράντα (40) βαθμούς και να καλύπτεται από το όριο πιστώσεων της Περιφέρειας

 

Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης του 2023 στο σύνδεσμο: Σχέδια Βελτίωσης 2023.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετικό Πρόγραμμα:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα