Σχέδια Βελτίωσης 2023 – Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στα νέα Σχέδια Βελτίωσης  του 2023, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν:

Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Στις υποκατηγορίες:
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα.
 • Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες,  υδρογεώτρηση).
 • Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.
 • Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.
 • Καυστήρες βιομάζας.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

 

Με τις εξής προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους :
 1. Υποβάλλεται ενεργειακή μελέτη για την τεκμηρίωση της δυναμικότητας της επένδυσης σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευσης στη
  μελλοντική κατάσταση.
 2. Προσκομίζεται, με την αίτηση και όπου απαιτείται, κατάλληλη σύμβαση για αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering ή virtual net metering).
 3. Τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις.
 4. Για την ενίσχυση αντλιών θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας απαιτείται συντελεστής απόδοσης μεγαλύτερος του 3,5 (COP>3,5).
 5. Οι επενδύσεις σε καυστήρες βιομάζας είναι επιλέξιμες για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

 

Ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες

Το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του
περιβάλλοντος για ιδιοκατανάλωση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο με σταθερές βάσεις 1.000 €/kW
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με σταθερές βάσεις 1.900 €/kW
Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος με ιχνηλάτες (trackers) 1.250 €/kW
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος με ιχνηλάτες (trackers) 2.500 €/kW
Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες) 1.500 €/kWth
Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-υδρογεώτρηση) 1.000 €/kWth
Αντλίες θερμότητας COP>3.5 340 €/kWth
Λέβητας βιομάζας 64 €/kWth
Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW 1.250 €/kW
Αιολικές εγκαταστάσεις σε μη διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW 1.450 €/kW
Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α €/Γ με σταθερές βάσεις 3.700 €/kW
Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α €/Γ με ιχνηλάτες (trackers) 4.100 €/kW
Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW 1.000 €/kW
Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW και συσσωρευτές 2.500 €/kW

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες του ανωτέρω πίνακα αφορούν στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και στην εκτέλεση συνοδών έργων (π.χ. εργασίες εκσκαφών για την εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας), όπου αυτό απαιτείται. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι δαπάνες μελετών.
 2. Στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας και των συστημάτων γεωθερμίας η ανωτάτη επιλέξιμη δαπάνη δύναται να προσαυξηθεί έως 25% με προσκόμιση μελέτης που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα της σχετικής υπέρβασης.
 3. Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης του αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιμες και για αυτές εφαρμόζονται οι τιμές του Πίνακα 9.5.

 

Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών διαμόρφωσης και περίφραξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Διαμόρφωση χώρου – ισοπέδωση 352€/στρ
Ισοπέδωση 62 €/στρ
Περίφραξη με σενάζι 21 €/ τρέχον μέτρο
Περίφραξη 10 €/ τρέχον μέτρο

 

Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης του 2023 στο σύνδεσμο: Σχέδια Βελτίωσης 2023.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετικό Πρόγραμμα:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα