Σχέδια Βελτίωσης 2023 – Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Με βάση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε για διαβούλευση, στα νέα Σχέδια Βελτίωσης που θα προκηρυχθούν στις αρχές του 2023, θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν

Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για ιδιοκατανάλωση

 

Στις υποκατηγορίες:
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα.
 • Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες,  υδρογεώτρηση).
 • Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.
 • Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.
 • Καυστήρες βιομάζας.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

 

Με τις εξής προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους :
 1. Υποβάλλεται ενεργειακή μελέτη για την τεκμηρίωση της δυναμικότητας της επένδυσης σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευσης στη
  μελλοντική κατάσταση.
 2. Προσκομίζεται, κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και όπου απαιτείται, κατάλληλη σύμβαση για αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
 3. Για τις περιπτώσεις των αυτόνομων επενδύσεων για τη χρήση ΑΠΕ πρέπει με
  την αίτηση ενίσχυσης να τεκμηριώνεται είτε η αδυναμία διασύνδεσης των εξυπηρετούμενων εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είτε η αντιοικονομικότητα αυτής.
 4. Τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις.
 5. Για την ενίσχυση αντλιών θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας απαιτείται συντελεστής απόδοσης μεγαλύτερος του τρία (COP>3).
 6. Οι επενδύσεις σε καυστήρες βιομάζας είναι επιλέξιμες για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

 

Ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες

Το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του
περιβάλλοντος για ιδιοκατανάλωση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο με σταθερές βάσεις1000 €/kW
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με σταθερές βάσεις2.200 €/kW
Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος με ιχνηλάτες (trackers)1.250 €/kW
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος με ιχνηλάτες (trackers)2.500 €/kW
Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες)1.500 €/kWth
Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-υδρογεώτρηση)1.000 €/kWth
Αντλίες θερμότητας 3<COP<3.5300 €/kWth
Αντλίες θερμότητας COP>3.5340 €/kWth
Λέβητας βιομάζας64 €/kWth
Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW1.250 €/kW
Αιολικές εγκαταστάσεις σε μη διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW1.450 €/kW
Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α €/Γ με σταθερές βάσεις3.700 €/kW
Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α €/Γ με ιχνηλάτες (trackers)4.100 €/kW
Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW1.000 €/kW
Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW και συσσωρευτές2.500 €/kW

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες του ανωτέρω πίνακα αφορούν στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και στην εκτέλεση συνοδών έργων (π.χ. εργασίες εκσκαφών για την εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας), όπου αυτό απαιτείται. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι δαπάνες μελετών.
 2. Στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας και των συστημάτων γεωθερμίας η ανωτάτη επιλέξιμη δαπάνη δύναται να προσαυξηθεί έως 25% με προσκόμιση μελέτης που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα της σχετικής υπέρβασης.
 3. Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης του αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιμες και για αυτές εφαρμόζονται οι τιμές του παρακάτω πίνακα

 

Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών διαμόρφωσης και περίφραξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Διαμόρφωση χώρου – ισοπέδωση352€/στρ
Ισοπέδωση62 €/στρ
Περίφραξη με σενάζι21 €/ τρέχον μέτρο
Περίφραξη10 €/ τρέχον μέτρο

 

Περισσότερα για τα αναμενόμενα Σχέδια Βελτίωσης του 2023 στο σύνδεσμο: Σχέδια Βελτίωσης 2023.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετικό Πρόγραμμα:
Ετικέτες