Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2022

Αφορά την ΚΑΠ 2014 -2022

Για την ΚΑΠ 2023-2027 δείτε εδώ.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες στον τομέα των Οπωροκηπευτικών έχουν τη δυνατότητα υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος διάρκειας τριών έως πέντε ετών το οποίο εφαρμόζεται σε ετήσιες περιόδους (1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου). Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να συντάσσονται και να υπογράφονται από γεωπόνο και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Περιγραφή της αρχικής κατάσταση βάσει δεικτών εκκίνησης,
 • τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος,
 • λεπτομερή περιγραφή των μέτρων και των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν,
 • τη χρονική διάρκεια του προγράμματος (3 ή 5 έτη),
 • προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών,
 • τον τρόπο χρηματοδότησης του προγράμματος και
 • την υποχρεωτική υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων.

Ύψος ενίσχυσης

Το ετήσιο ύψος επένδυσης ανέρχεται μέχρι το 8,2% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από την ΟΠ κατά την περίοδο αναφοράς, καθορίζοντας ετήσια περίοδο αναφοράς από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου δύο έτη πριν το έτος έναρξης της υλοποίησης του προγράμματος.
Η κοινοτική ενίσχυση στα ανωτέρω Ε.Π. ανέρχεται στο 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί ή στο 4,1% της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εμπόριο από την ΟΠ την περίοδο αναφοράς.

Στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις οι οποίες στοχεύουν:

 • στον Προγραμματισμό της παραγωγής,
 • στη βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων,
 • στη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων,
 • στη πρόληψη και διαχείριση κρίσεων,
 • στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Επιχειρησιακό ταμείο

Για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος είναι απαραίτητη από την Οργάνωση Παραγωγών η σύσταση του επιχειρησιακού ταμείου και η τήρηση ενός ξεχωριστού λογαριασμού σε ετήσια βάση, ο οποίος μπορεί να είναι τραπεζικός λογαριασμός ώστε οι δαπάνες και το εισόδημα του να δύναται να προσδιοριστούν, να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν σε ετήσια βάση από εξωτερικούς ελεγκτές.

Η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου προέρχεται :

 • από τις χρηματικές εισφορές των μελών ή από κεφάλαια της ίδιας της ΟΠ (ιδία συμμετοχή), οι οποίες εγγράφονται λογιστικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος και
 • από την κοινοτική ενίσχυση.

Το επιχειρησιακό ταμείο χρησιμοποιείται μόνο για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Προθεσμία υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος

Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται για έγκριση από την οργάνωση παραγωγών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση παραγωγών, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου της υλοποίησης.
Σε περίπτωση που μια νομική οντότητα ή ένα σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας, υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση ως οργάνωση παραγωγών, μπορεί συγχρόνως να υποβάλει για έγκριση το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα