Αλλαγές στην Εξισωτική Αποζημίωση για την περίοδο 2016 – 2020

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση με την οποία θεσπίζεται το απαραίτητο νέο θεσμικό πλαίσιο καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (παλιά εξισωτική αποζημίωση) σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό 1305/2013 και το νέο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Με βάση αυτή την απόφαση οι μεν ορεινές περιοχές μένουν ως έχουν, οι μειονεκτικές όμως θα αλλάξουν. Αλλαγές έχουμε και στα ποσά της ενίσχυσης.
Ειδικότερα:

«Μέτρο 13: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα»

Περιοχές εφαρμογής

Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
Το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013.
Οι περιοχές αυτές:

  • θα οριοθετηθούν εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους καθώς και αν οι περιορισμοί αυτοί έχουν ξεπερασθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/20131,
  • θα αναπροσαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των περιοχών του άρθρου 32.1.β Καν (ΕΕ) 1305/2013, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013.

Από την έγκριση του ΠΑΑ 2014−2020 έως και τον καθορισμό των νέων περιοχών, που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, ισχύουν οι περιοχές βάσει της Οδηγίας του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (πίνακας 3.4 άρθρο 3 παρ. 4).

 Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι δικαιούχοι του μέτρου αλλάζουν και μπορούν να κριθούν όχι μόνον οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών αλλά και φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως στη βασική ενίσχυση τα οποία:

Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015).
Ασκούν γεωργική δραστηριότητα :
α) εντός των ορεινών περιοχών.
β) εντός των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (μειονεκτικών περιοχών)

Επειδή η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (μειονεκτικές) είναι σε μεταβατικό στάδιο, για τους δικαιούχους και μόνον, θα ισχύσουν τα κριτήρια επιλογής όπως ίσχυαν στο προηγούμενο ΠΑΑ.

Ύψος της Ενίσχυσης

Α. Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά εκτάριο.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης , η οποία μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

• Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 20 ha: 100% της ενίσχυσης
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 ha έως και 25 ha: 80% της ενίσχυσης
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 25 ha έως και 30 ha: 50% της ενίσχυσης
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 30 ha δεν χορηγείται ενίσχυση

Β. Υπομέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (μειονεκτικές).

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές.
Σε έκταση μεγαλύτερη από 30 ha δεν χορηγείται ενίσχυση.

Οι δικαιούχοι θα αιτηθούν την ενίσχυση μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ από  τις πιστοποιημένες «πύλες εισόδου»

Υποβολή Αίτησης

Η Αίτηση στήριξης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του:

  • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος,
  • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα