Ενίσχυση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας έως 40 ετών

Στους γεωργούς νεαρής ηλικίας έως 40 ετών (ημερομηνία γέννησης μετά την 1/1/1976), χορηγείται υπό προϋποθέσεις(άρθρο 50, του κανονισμού 1307/2013 της ΕΕ) επιπλέον οικονομική ενίσχυση μέχρι 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός, μέ ανώτατο όριο τα 25 δικαιώματα (250 στρέμματα).
Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά μόνο όσους είναι ενταγμένοι ή θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών αλλά όλους τους “νεοεισερχόμενους” νεαρούς γεωργούς.

Αναλυτικότερα ισχύουν τα παρακάτω:

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, με την προϋπόθεση να είναι νέοι γεωργοί.

2. Για τους σκοπούς του εν λόγω καθεστώτος, ως νέοι γεωργοί νοούνται:

α1. Τα Φυσικά Πρόσωπα με πρώτη υποβολή αίτησης το έτος 2016, εφόσον:

 • δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή
 • έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και
 • είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης

Για το έτος υποβολής 1ης ΕΑΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης) το έτος 2016, ως νέοι γεωργοί θεωρούνται:

 • όσοι γεννήθηκαν από 01.01.1976 καιμετά
 • έχουν υποβάλλει πρώτη φορά ΕΑΕ από το έτος 2011 και μετά.

α2. Γεωργοί που εντάχθηκαν στο καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας το 2015 και δεν έχει λήξει η διάρκεια των 5 ετών από την εγκατάστασή τους ως επικεφαλείς εκμετάλλευσης

β. Τα Νομικά Πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το νομικό πρόσωπο δικαιούται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και έχει ενεργοποιήσει δικαιώματα ενίσχυσης ή δηλώσει επιλέξιμα εκτάρια.
 • Ο οικονομικός διαχειριστής της εταιρίας, είναι νέος γεωργός, σύμφωνα με το στοιχείο α1 ή α2

Υπό τους εξής όρους:

 • ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης ενίσχυσης του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών.
 • ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν έλεγχο επί του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο επί του νομικού προσώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενίσχυσης για Νέους Γεωργούς

 • Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1/1/1976 έως και τις 31/12/2001 (σύμφωνα με τα άρθρα 127-136 του Αστικού Κώδικα σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα ορίζεται μεταξύ άλλων ότι όσοι είναι από 15 ετών και άνω μπορούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας ως εργαζόμενοι κατόπιν προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος)  και
 • Ο γεωργός δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2015.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2015 και δεν έχει  υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2014.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2014 και δεν έχει  υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2013.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2013 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2012. Σημειωτέον, για το έτος υποβολής ΕΑΕ 2013 δικαιούχοι κρίνονται εκείνοι που δεν έχουν αυτόματη πρόσβαση για χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από τη Βασική Ενίσχυση.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2012 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2011.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2011 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2010.
 • Νομικά πρόσωπα που ο ασκών (φυσικό πρόσωπο) αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσο αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους κατά το πρώτο έτος υποβολής από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας και συνεχίζει να τον ασκεί και μετά την 31/12/2016, έχει γεννηθεί από 1/1/1976 έως και τις 31/12/1998 (σύμφωνα με τον Αστικού Κώδικα σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα, όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία) και
 • Ο γεωργός δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2015.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2015 και δεν έχει  υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2014.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2014 και δεν έχει  υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2013.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2013 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2012. Σημειωτέον, για το έτος υποβολής ΕΑΕ 2013 δικαιούχοι κρίνονται εκείνοι που δεν έχουν αυτόματη πρόσβαση για χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από τη Βασική Ενίσχυση.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2012 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2011.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2011 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2010.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΑΕ2016 για τη χορήγηση ενίσχυσης για Νέους Γεωργούς

Για τα Φυσικά Πρόσωπα στα Γενικά Στοιχεία της Ε.Α.Ε. η ημερομηνία γέννησης του αιτούντα δεν πρέπει να είναι προγενέστερη τις 01.01.1976.

Για τα Νομικά Πρόσωπα στα Γενικά Στοιχεία της Ε.Α.Ε. στον πίνακα «Κύριος Οικονομικός Διαχειριστής» πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία του «κύριου» οικονομικού διαχειριστή, ο οποίος είναι ο «Γεωργός Νεαρής Ηλικίας» και του οποίου η ημερομηνία γέννησης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη τις 01.01.1976. Στον πίνακα αυτόν δεν επιτρέπεται δεύτερη εγγραφή.

Ακόμη θα δηλώνονται τα στοιχεία, «Ημερομηνία Έναρξης Καθηκόντων», το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με τιμές από 1990 έως 2016 και γίνονται όλες αποδεκτές και «Χρονικό Διάστημα Άσκησης Καθηκόντων», το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με τιμές από 1 έως 31 και «Αόριστο» και γίνονται όλες αποδεκτές.

Ακόμη υπάρχει το πεδίο «Ασκεί τον έλεγχο και τη διαχείριση μόνος του» , με επιλογές «ΝΑΙ/ΟΧΙ».

Στην περίπτωση που δηλωθεί «ΟΧΙ» θα συμπληρώνεται και ο δεύτερος πίνακας με τίτλο, “Από Κοινού Οικονομικοί Διαχειριστέςόπου σε αυτόν τον πίνακα θα δηλώνονται τα στοιχεία των από κοινού οικονομικών διαχειριστών.

 • Ο κύριος οικονομικός διαχειριστής και οι από κοινού οικονομικοί διαχειριστές είναι φυσικά πρόσωπα.
 • Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΑΕ2016 για τη χορήγηση ενίσχυσης για Νέους Γεωργούς

Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)

Υποχρεωτικό για Φυσικά Πρόσωπα και για τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεωτικό για το φυσικό πρόσωπο που δηλώνεται ως «Κύριος Οικονομικός Διαχειριστής» – «Γεωργός Νεαρής Ηλικίας».

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 • Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός.
 • Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο.
 • Η περίοδος χορήγησης της ενίσχυσης ανά δικαιούχο:
 • δεν υπερβαίνει τα 5 έτη
 • μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και της πρώτης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης.

Επομένως:

Εάν τα ενεργοποιηθέντα ΔΒΕ του γεωργού υπερβαίνουν τον αριθμό των 25, τα προς πληρωμή ΔΕ για το καθεστώς των Νέων Γεωργών, μειώνονται σε 25 εκτάρια.

Σε περίπτωση που η προσδιορισθείσα έκταση είναι μικρότερη από τη δηλωθείσα, αλλά η προσδιορισθείσα έκταση υπερβαίνει τα 25 εκτάρια, δεν εφαρμόζονται διοικητικές κυρώσεις. Ο γεωργός πληρώνεται για ΔΕ 25 εκταρίων.

ΚΥΡΩΣΕΙΣΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

Σύμφωνα με τον Καν. 640/2014 (ΕΕ) παράγραφοι 19 και 21 εφαρμόζονται διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση δήλωσης έκτασης μεγαλύτερη από την πραγματική και εφόσον η προσδιορισθείσα έκταση δεν υπερβαίνει τα 25 εκτάρια. Επιπλέον, εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και στο άρθρο 49 του κατεξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014, η ενίσχυση για νέους γεωργούς δεν καταβάλλεται ή ανακτάται στο σύνολό της. Τέλος, εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος υπέβαλε αναληθή στοιχεία για να αποδείξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού που έλαβε, ή θα είχε κανονικά λάβει, ο δικαιούχος ως ενίσχυση για νέους γεωργούς σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα