Υποχρέωση Καταχώρησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Μητρώο του ΥΠΑΑΤ

Σύμφωνα και με το Νέο Νόμο 4384/26-04-2016 (Φ.Ε.Κ. 78/Α΄) θα πρέπει οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί να καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων.

Η διαδικασία αφορά τόσο τους ήδη υπάρχοντες ΑΣ, όσο και τους νεοϊδρυθέντες.

Για τους ήδη υπάρχοντες ΑΣ:

θα πρέπει να εισέλθουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtroosaomenu) με τους Κωδικούς Πρόσβασης που διαθέτουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία (31/12/2015) που ήδη υπάρχουν και να συμπληρώσουν σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη, τα εξής:

α) αντίγραφο ισολογισμού 2015 και παρελθόντων ετών, συμπληρώνοντας απαραιτήτως και τον πίνακα με τον κύκλο εργασιών, κέρδη και ζημίες για το αντίστοιχο έτος.
β) έκθεση οικονομικοδιαχειριστικού ελέγχου.
γ) αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων προς τα αρμόδια όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για τους προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και τους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές των Αγροτικών Συνεταιρισμών με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. 
δ) υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού παραδίδουν την παραγωγή τους ή/και προμηθεύονται τα εφόδιά τους από τον ΑΣ.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρότι είχε καθοριστεί η 31/07/2016, παρατείνεται έως 30/08/2016, εξαιτίας της παράτασης για την έκδοση των ισολογισμών μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για τους νεοϊδρυθέντες ΑΣ:

θα πρέπει να ακολουθηθεί αντίστοιχα η διαδικασία 1ης εγγραφής στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtroosaomenu). Συγκεκριμένα, η αίτησή τους υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία καταχώρισης στο βιβλίο μητρώου που τηρείται στο Ειρηνοδικείο.

Με την αίτηση της εγγραφής τους στο μητρώο οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής τους στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.
β) Κατάσταση των ιδρυτικών μελών του ΑΣ με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και το ΑΦΜ τους, σύμφωνα με το βιβλίο μητρώου μελών, και βεβαίωση ότι έχουν καταβάλει το ποσοστό της αξίας της συνεταιρικής τους μερίδα.
γ) Συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο διάρκειας τριών (3) ετών για τη λειτουργία τους, που περιγράφει τις δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, τις ποσότητες που πρόκειται να διαχειριστούν, τις προγραμματισμένες δράσεις και τυχόν επενδυτικά σχέδια που προτίθενται να αναλάβουν για την υλοποίησή του.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους ΑΣ, επαληθεύονται από την αρμόδια αρχή και με βάση την πληρότητά τους, οι ΑΣ εγγράφονται ή όχι στο μητρώο. Από της εγγραφής αυτής, παρέχεται στους ΑΣ αριθμός μητρώου ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά, σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν, καθώς και στον ιστότοπό τους, εφόσον διαθέτουν. Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι ΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν βεβαίωση εγγραφής τους στο μητρώο που χορηγείται από την αρμόδια αρχή και αναγράφει τον αριθμό μητρώου.

Μετά την εκλογή του οριστικού διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου, αποστέλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα στην αρμόδια αρχή πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού ή/και του εποπτικού Συμβουλίου των ΑΣ.

Η Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε., αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ΑΣ στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου, την προσαρμογή τους στο Νέο Νόμο και την εγγραφή των νεοϊδρυθέντων ΑΣ, συντάσσοντας το αναγκαίο 3ετες Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Επικοινωνείστε μαζί μας ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα.

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”3″][su_heading size=”22″ align=”center” margin=”20″]Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος[/su_heading] [contact-form to=’[email protected], [email protected], [email protected]’ subject=’Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Μητρώο ΑΣΟ’][contact-field label=’Όνομα’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’/][contact-field label=’Τηλέφωνο’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Σχόλιο’ type=’textarea’/][/contact-form] [/su_note]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα