Δράση 3.1.2 – Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας – 2η Πρόσκληση

Image by Drazen Zigic on Freepik

Κατάσταση Προγράμματος: Με ανοιχτή πρόσκληση

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

12/10/2023

-

30/10/2023

Δημοσιεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή της Δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» που παρέχει στήριξη για την συμμετοχή ομάδων ενεργών γεωργών στο εθνικό σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» («AGRO 2») του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ειδικότερα στα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2.

Α. Στόχοι

Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, βάμβακος και τροφίμων  με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω της αξιοποίησης των συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα.

Β. Πεδίο και γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της Πρόσκλησης

  1. Στο πλαίσιο της επικείμενης 2ης Πρόσκλησης επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» («AGRO 2») του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ειδικότερα, επιλέξιμη είναι η εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα, στην καλλιέργεια βαμβακιού («ενισχυόμενη δραστηριότητα»).
  2. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.

Γ. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν «ομάδες ενεργών γεωργών», δηλαδή συλλογικοί φορείς καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52 Α’), συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεών τους. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που είναι καταχωρισμένες στο ΕΜΑΣ.

Δ. Όροι στήριξης και δεσμεύσεις

1. Οι όροι στήριξης που οφείλουν να πληρούν οι δικαιούχοι για την ένταξή τους στην δράση καθώς και οι δεσμεύσεις που οφείλουν να τηρούν καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της πράξης τους είναι οι εξής:

  • Για να είναι επιλέξιμοι για ένταξη στην δράση, πριν την υποβολή αίτησης στήριξης οι υποψήφιοι φορείς (ομάδες γεωργών) πρέπει να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία να αφορά τα πρότυπα AGRO 2- 1 και 2-2 και την καλλιέργεια βαμβακιού. Η αίτηση πιστοποίησης πρέπει να έχει υποβληθεί εντός ενός έτους από την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων στήριξης και να αφορά την πιο πρόσφατη καλλιεργητική περίοδο για την καλλιέργεια βαμβακιού.
  • Επιλέξιμες είναι οι νέες συμμετοχές στο σύστημα ποιότητας AGRO 2, δηλαδή δικαιούχοι που έχουν ξεκινήσει την συμμετοχή τους στο σύστημα έως και τέσσερα έτη πριν από την αίτηση στήριξης. Η στήριξη παρέχεται για ετήσιες περιόδους («έτη υλοποίησης»), με ελάχιστη διάρκεια παραμονής στη δράση το ένα (1) έτος υλοποίησης. Με βάση την ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής κάθε δικαιούχου στο σύστημα καθορίζεται η διάρκεια της στήριξης, η οποία παύει με την συμπλήρωση πέντε (5) ετών συμμετοχής στο σύστημα.
  • Οι ομάδες γεωργών συμμετέχουν ως δικαιούχοι στην δράση 3.1.2 εκπροσωπώντας τους παραγωγούς-μέλη τους («ωφελούμενα μέλη»), με ελάχιστο αριθμό ωφελούμενων μελών τα πέντε (5) μέλη.
  • Τα ωφελούμενα μέλη πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο μελών του φορέα, να είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αριθ. 104/7056/21-1-2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 147) και όπως ισχύει, και να υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), δηλώνοντας ως μέρος της εκμετάλλευσής τους το φυτικό κεφάλαιο που συνδέεται με την ενισχυόμενη δραστηριότητα της ομάδας γεωργών που ανήκουν.
  • Κατά την διάρκεια της υλοποίησης της πράξης, οι δικαιούχοι οφείλουν να εφαρμόζουν το σύστημα ποιότητας AGRO 2 στην καλλιέργεια βαμβακιού, να υποβάλουν αίτηση πληρωμήςπροσκομίζοντας αποδεικτικό πιστοποίησης, κατάσταση ωφελούμενων μελών και τα λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε έτος υλοποίησης, καθώς και να γνωστοποιούν στην αρμόδια ΔΑΟΚ τυχόν μεταβολές στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ενταγμένη πράξη. Να τηρούν τις λοιπές δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων είναι να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση στους αρμόδιους φορείς, να διευκολύνουν τους ελέγχους, να διατηρούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για όσο διάστημα προβλέπεται και να αποδέχονται την επεξεργασία και δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναλυτικά οι ισχύοντες όροι στήριξης και δεσμεύσεις των δικαιούχων θα αναφέρονται στις αποφάσεις που θα εκδοθούν.

2. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στην δράση ως δυνητικοί δικαιούχοι ή ωφελούμενα μέλη:

  • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
  • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης από τον αγροτικό τομέα για δέκα έτη, εφόσον δεν έχει παρέλθει το διάστημα αποκλεισμού τους κατά το διάστημα υποβολής της αίτησης στήριξης.
  • Δικαιούχοι του Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και εκκρεμεί η σχετική επιστροφή του ποσού.

3. Ο δικαιούχος ή τα ωφελούμενα μέλη δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από δύο διαφορετικές εθνικές ή ενωσιακές πηγές για τις ίδιες δαπάνες, δηλ. για δαπάνες που αφορούν στην συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας AGRO 2.

Ε. Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων και ύψος ενίσχυσης

1. Η στήριξη στο πλαίσιο της δράσης 3.1.2 καλύπτει τις πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας AGRO 2. Η ενίσχυση παρέχεται ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί βάσει εγκεκριμένης μελέτης και υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2.

2. Το ετήσιο ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως το γινόμενο α) του μοναδιαίου κόστους (ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά μέλος), που αντιστοιχεί στο μέγεθος ομάδας βάσει του πίνακα που ακολουθεί, επί β) τον αριθμό των ωφελούμενων μελών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ωφελούμενων μελών της αίτησης στήριξης ή πληρωμής ή τροποποίησης, κατά περίπτωση. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους ομάδας και του αριθμού των ωφελούμενων μελών λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4, αντίστοιχα.

3. Το ύψος του μοναδιαίου κόστους καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους ομάδας και κατ’ επέκταση του μοναδιαίου κόστους, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών που είναι δηλωμένα στην αίτηση ή αιτήσεις πιστοποίησης του υποψήφιου δικαιούχου για τις ενισχυόμενες δραστηριότητες της πράξης, ανεξάρτητα από το αν όλα τα μέλη περιλαμβάνονται στην κατάσταση ωφελούμενων μελών.

Μέγεθος Ομάδας (αριθμός μελών) Μοναδιαίο κόστος (€ / γεωργική εκμετάλλευση)
5 – 25 856
26 – 50 711
51 – 75 654
76 -100 621
101 – 125 602
126 – 150 589
151 – 175 578
176 – 200 571
201 – 225 562
226 – 250 558
251 – 300 554
301 – 400 540

4. Το ετήσιο ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται στον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια του έτους υλοποίησης πραγματοποιείται επιτυχώς η πιστοποίηση της ενισχυόμενης δραστηριότητας σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 του συστήματος.

5. Το ετήσιο ύψος ενίσχυσης, για οποιονδήποτε γεωργό ενισχύεται από το υπομέτρο 3.1 άμεσα (ως δικαιούχος) ή έμμεσα (ως ωφελούμενο μέλος) για περισσότερες από μία συμμετοχές σε επιλέξιμο σύστημα ποιότητας του υπομέτρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το ανώτατο ποσό ενίσχυσης 3.000 € ετησίως.

6. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν είναι επιλέξιμος.

ΣΤ. Διαδικασία ένταξης

1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην δράση 3.1.2, μετά την έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εντός της σχετικής προθεσμίας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Εφόσον απαιτείται, υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ και φυσικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Υποβάλλεται μία αίτηση στήριξης ανά υποψήφιο, στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του υποψήφιου δικαιούχου.

3. Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση ύστερα από βαθμολόγηση της κάθε αίτησης στήριξης. Οι αιτήσεις κατατάσσονται κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά, βάσει των κριτηρίων επιλογής που θα ορίζονται στην Πρόσκληση, και επιλέγονται για στήριξη οι αιτήσεις που λαμβάνουν την ελάχιστη βαθμολογία και μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πιστώσεων.page4image4089857456 page4image4089857760 

Ζ. Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης του δικαιούχου και όπως ειδικότερα θα καθοριστεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών δεν είναι επιλέξιμη για ενίσχυση από την δράση 3.1.2.

Η. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 41 εκατομμύρια €. Η χορηγούμενη στήριξη στο πλαίσιο της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» αποτελεί δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχετική Υπηρεσία

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα