Καλή Μεταχείριση των Χοίρων Ενσταβλισμένης Εκτροφής – 1η Πρόσκληση για το υπομέτρο 14.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

Κατάσταση Προγράμματος: Με ανοιχτή πρόσκληση

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

13/11/2023

-

27/11/2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικά – Σκοπός

Το Υπομέτρο 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) παρέχει ενισχύσεις στον τομέα της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας για την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των χοίρων, που ακολουθούν τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Με τον τρόπο αυτό, υιοθετούνται αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής σε θέματα διατροφής (ποιότητα νερού και ζωοτροφών), συνθηκών σταβλισμού και προστασίας της υγείας των χοίρων.

Ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου Υπομέτρου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των χοίρων, στην Ελληνική εκτροφή, που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς και στην υγεία των ζώων.
Η προαγωγή της ευζωίας – καλής μεταχείρισης των παραγωγικών ζώων, στον τομέα της χοιροτροφίας, στο επίπεδο της εκτροφής αυτών, επιτυγχάνεται με ενέργειες/δεσμεύσεις των χοιροτρόφων, πέραν των προβλεπόμενων υποχρεωτικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Πεδίο εφαρμογής

Το Υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλη τη Χώρα. 1.4

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (28.500.000€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.

Είδος και Ύψος ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου. (ΜΖΚ), προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) και τις πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν.

Το ποσό της ενίσχυσης έχει ως ακολούθως:

ΔΕΣΜΕΥΣΗΕτήσια ενίσχυση ανά ΜΖΚ *
  ΧοιρομητέρεςΛοιπά χοιρινά **
1Τρίμηνος έλεγχος της ποιότητας του νερού ***80€133€
2Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές15€25€
3Αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου χώρου δαπέδου,
κατά τον ομαδικό σταβλισμό χοιρομητέρων
68€
4Χρήση ανοσοευνουχισμού26€
ΣΥΝΟΛΟ189€158€

* 1 χοιρομητέρα (>50 Kg) ισούται με 0,5 ΜΖΚ και 1 λοιπό χοιρινό ισούται με 0,3 ΜΖΚ

** Για τον υπολογισμό του αριθμού των λοιπών χοιρινών προς ενίσχυση υπολογίζονται μέχρι 10 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα ανά έτος

*** Το ετήσιο ποσό ενίσχυσης (χοιρομητέρων και λοιπών χοιρινών) για τον τριμηνιαίο έλεγχο ποιότητας νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.600 € ανά διακριτό χώρο εκτροφής όπως αυτός ορίζεται στην αριθμ. 3992/07.11.2023 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών (ΑΔΑ: ΨΝΡΧ4653ΠΓ-3ΒΓ).

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.3 δεν εφαρμόζει ευνουχισμό στα ζώα του, το ύψος ενίσχυσης για τις χοιρομητέρες μειώνεται κατά 26 € ανά ΜΖΚ, ανά έτος.

Οι κάπροι δεν είναι επιλέξιμοι και συνεπώς δεν συνυπολογίζονται στο ποσό ενίσχυσης.

Στα παραπάνω ποσά, δίδεται επιπλέον ενίσχυση ως κόστος συναλλαγής για την κάλυψη των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ευζωίας, που ανέρχεται έως 5% επί του υπολογιζόμενου ποσού της ετήσιας ενίσχυσης ανά ΜΖΚ που δύναται να καταβληθεί στον δικαιούχο.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 14.1 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους ισχύουν:

 • έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ.104/7056/21.1.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 147), όπως ισχύει.
 • είναι κάτοχοι ενσταβλισμένης χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και προβαίνουν στη διενέργεια και κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και την αριθ. 297286/05.8.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1170).
Κριτήρια επιλεξιμότητας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης (EL)

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης (EL) είναι τα ακόλουθα:
i. Επιλέξιμες προς ένταξη είναι:

 • εκμεταλλεύσεις που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2023,
 • λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (ΦΕΚ Β΄ 52), όπως αυτός ισχύει.
  Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται με την ύπαρξη σε ισχύ άδειας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 6.1 σημείο α.
 • εφαρμόζεται σύστημα ομαδικού σταβλισμού σύμφωνα με την Οδηγία 2008/120/ΕΚ.

ii. Δεν είναι επιλέξιμες κατά την ένταξη χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις (EL):

 • κάτω των 50 χοιρομητέρων,
 • δηλωμένες στην ΕΑΕ ως μεικτές ή/και αγελαίες,
 • τμήμα της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης.
 • ενταγμένες στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ.

Γραμμή Βάσης

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης του Υπομέτρου, που συνίσταται στην εκπλήρωση των ακόλουθων συνθηκών:

 • Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε χοιρομητέρα σε περίπτωση. ομαδικού σταβλισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,25 m2 , εκ των οποίων 1,3 m2 πρέπει να είναι ενιαίο δάπεδο του οποίου το πολύ το 15 % προορίζεται για τα ανοίγματα αποχέτευσης.
 • Όταν τα ζώα αυτά σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσοτέρων ζώων, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να μειώνεται κατά 10 % και ανέρχεται σε 2,03 m2 ανά χοιρομητέρα (Οδηγία 2008/120/ΕΚ, άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο β) και παρ. 2 στοιχείο α)).

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις περί μη τήρησης της γραμμής βάσης.

Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι διετούς διάρκειας και εκκινούν με την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν κατά έτος και καθόλη τη διάρκεια ένταξής τους στο Υπομέτρο τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

Σταβλισμός
 1. Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε χοιρομητέρα (πυκνότητα φόρτισης δαπέδου), κατά τον ομαδικό σταβλισμό, να είναι τουλάχιστον 2,7 m2 / χοιρομητέρα. Όταν τα ζώα αυτά σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσοτέρων ζώων, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να μειώνεται κατά 10 % δηλαδή να ανέρχεται σε 2,43 m2 / χοιρομητέρα.
  Η δέσμευση αφορά το διάστημα από την έναρξη μέχρι τη λήξη της αναπαραγωγικής
  περιόδου και συγκεκριμένα την περίοδο που αρχίζει 4 εβδομάδες μετά την οχεία και
  λήγει 1 εβδομάδα πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.
 2. Προκειμένου να επιτευχθεί η απαίτηση για αυξημένο ελεύθερο χώρο δαπέδου κατά τον ομαδικό σταβλισμό θα πρέπει:
  α) για την τιμή της πυκνότητας φόρτισης δαπέδου να συνυπολογίζονται η επιφάνεια δαπέδου των χώρων ομαδικού σταβλισμού σε σχέση με τον αριθμό των χοιρομητέρων που εκτρέφονται σε αυτούς, έτσι ώστε να τηρούνται κατά περίπτωση τα όρια του σημείου i για κάθε θάλαμο ομαδικού σταβλισμού.
  Η τιμή της πυκνότητας φόρτισης δαπέδου ενός θαλάμου ομαδικού σταβλισμού είναι ο λόγος του συνολικού ελεύθερου χώρου δαπέδου προς τον αριθμό των χοιρομητέρων που σταβλίζονται.
  β) Οι χοιρομητέρες που τυχόν απομακρύνονται, εξέρχονται από την παραγωγή σταδιακά, σε βάθος ενός έτους, προκειμένου τα όποια ευεργετικά αποτελέσματα από τη μείωση του πληθυσμού να αφορούν ισομερώς όλο τον αναπαραγωγικό πληθυσμό. Συνεπώς, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, θα εισέρχονται λιγότερες χοιρομητέρες από αυτές που εξέρχονται από τον χώρο ομαδικού σταβλισμού με ρυθμό τέτοιο ώστε να υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός μείωσης ανά παρτίδα διαχείρισης στην δυναμικότητα παραγωγής του χοιροστασίου. Ο ρυθμός μείωσης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε στο τέλος του εν λόγου 1ου χρόνου, ο συνολικός αριθμός των χοιρομητέρων να έχει μειωθεί τόσο ώστε να καλύπτεται πλήρως η δέσμευση του αυξημένου χώρου ελεύθερης κίνησης των χοιρομητέρων κατά τον ομαδικό σταβλισμό του σημείου α). Μετά την εκπλήρωση της δέσμευσης κατά το 1ο έτος εφαρμογής, η δυναμικότητα ως προς των αριθμό χοιρομητέρων, διατηρείται στο επίπεδο αυτό, μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων.
 3. Για τον έλεγχο των δεσμεύσεων στις συνθήκες σταβλισμού, πέραν άλλων σημείων ελέγχων (αριθμός χοιρομητέρων, αριθμός λοιπών χοιρινών, πυκνότητα φόρτισης δαπέδου χώρων ομαδικού σταβλισμού χοιρομητέρων, κ.λ.π.) λαμβάνεται υπόψη ότι ο μέσος υποπληθυσμός των χοιρομητέρων (n1) που ταυτόχρονα σταβλίζονται ομαδικά είναι τουλάχιστον:

  n1=((Συνολικός αριθμός χοιρομητέρων *2,3)⁄365)*80,


  όπου 80 είναι οι ημέρες που οι χοιρομητέρες παραμένουν ομαδικά σταβλισμένες, 2,3 είναι τοκετοί/χοιρομητέρα/έτος και 365 οι ημέρες του έτους.
  Τίθεται μέγιστη τιμή απόκλισης (όριο ανοχής) στον μέσο υποπληθυσμό των χοιρομητέρων (n1) έως και -10%.
 4. Ο συνολικός αριθμός των χοιρομητέρων κατά την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό των χοιρομητέρων με τον οποίο εντάχθηκε στο Υπομέτρο 14.1, μια χοιροτροφική εκμετάλλευση. Για την τήρηση αυτής της συνθήκης τίθεται όριο ανοχής έως 5%.
 5. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην εκμετάλλευση ζώων για πάχυνση (απογαλακτισμένων, αναπτυσσόμενων χοίρων) που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις, καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Για τη διασφάλιση αυτής της συνθήκης τίθεται ως μέγιστο μέσο παραγωγικό όριο εκτροφής τα 14 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα. Δηλαδή σε ετήσιο επίπεδο, τα 14*2,3 (τοκετοί ανά έτος)=32,2 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα ως μέγιστη τιμή.
 6. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη ότι στη χοιροτροφική μονάδα εφαρμόζεται εξορθολογισμένη στη διάρκεια του έτους και προγραμματισμένη, ανά παρτίδα, διαχείριση της παραγωγής. Δεν αποκλείεται προβλήματα διαχείρισης που σχετίζονται με τις αναπαραγωγικές αποδόσεις (π.χ. προβλήματα υπογονιμότητας) ή την ένταση της παραγωγής σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους (προγραμματισμός τοκετών για την αύξηση του αριθμού των παραγόμενων χοίρων σφαγής το καλοκαίρι ή τα Χριστούγεννα) να οδηγούν σε αυξομειώσεις που όμως ανατρέπουν μόνον παροδικά τις συνθήκες σταβλισμού.
 7. Σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων των σημείων i, iii, iv και v επιβάλλονται κυρώσεις.
Διατροφή

i. Τρίμηνη πιστοποίηση της ποιότητας του νερού (χημική και βακτηριολογική εξέταση) που καταναλώνουν οι χοίροι στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Η πιστοποίηση και ο έλεγχος της ποιότητας του νερού γίνεται με τις προδιαγραφές και τις παραμέτρους για πόσιμο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/06.9.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3282/19.2.2017)). Η εργαστηριακή ανάλυση πρέπει να καταδεικνύει εάν το νερό πληροί όλες τις προδιαγραφές πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και εάν όχι να καταδεικνύει ποιες προδιαγραφές δεν πληρούνται. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να είναι διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 για έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών νερού είναι αναρτημένα στη ιστοσελίδα του
Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης http://esydops.gr.
Τα δείγματα νερού λαμβάνονται ανά τρίμηνο και ανά διακριτό χώρο εκτροφής, όπως αυτός ορίζεται στην αριθμ. 3992/07.11.2023 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών και η δειγματοληψία είναι αντιπροσωπευτική και κατανεμημένη σε όλα τα κτίρια της χοιροτροφικής μονάδας. Ο ελάχιστος τριμηνιαίος αριθμός δειγμάτων προς εργαστηριακή ανάλυση για τον έλεγχο της ποιότητας νερού είναι τα δυο δείγματα νερού ανά διακριτό χώρο εκτροφής και αναφέρεται στο Σχέδιο Ευζωίας της εκμετάλλευσης.

ii. Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών (φυσικοί ή συνθετικοί ζεόλιθοι, ζύμες, βακτήρια και ένζυμα) στις ζωοτροφές για την καλύτερη προστασία της υγείας των ζώων. Η ελάχιστη ποσότητα μυκοδεσμευτικών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 4 kg/ΜΖΚ/έτος τόσο για τα λοιπά χοιρινά όσο και για τις χοιρομητέρες. Οι ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν εμφανείς αλλοιώσεις από μύκητες. Η συνολική ετήσια ελάχιστη ποσότητα των μυκοδεσμευτικών που απαιτείται αναφέρεται στο Σχέδιο Ευζωίας της εκμετάλλευσης.
Τα μυκοδεσμευτικά είναι δεσμευτικά των μυκοτοξινών και υπάγονται στο παράρτημα Ι «ομάδες πρόσθετων υλών», κατηγορία τεχνολογικών πρόσθετων υλών – ουσίες για τη μείωση της μόλυνσης των ζωοτροφών από μυκοτοξίνες, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων. Τα μυκοδεσμευτικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό.

Οι πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται ως μυκοδεσμευτικά για την μείωση της μόλυνσης των ζωοτροφών για χοίρους από μυκοτοξίνες, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Καταλόγου Πρόσθετων Υλών της ΕΕ
(https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-12/animal-feed_additives_eu- register_1831-03_0.pdf) είναι οι ακόλουθες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΩΔΙΚΟΣΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΛΗ (ονομασία)EU ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ουσίες για την μείωση μόλυνσης της ζωοτροφής από Τριχοθεσίνες1m01

Στέλεχος DSM 11798 μικροοργανισμού της οικογένειας Coriobacteriaceae

(Microorganism strain DSM 11798 of the Coriobacteriaceae family)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1016/2013 (βλέπε consolidated version 2017)
Ουσίες για την μείωση μόλυνσης της ζωοτροφής από Φουμονισίνες1m03Εστεράση της φουμονισίνης EC
3.1.1.87 – παράγεται από
Komagataella pastoris DSM 26643
(Fumonisin esterase EC 3.1.1.87
produced by Komagataella
pastoris DSM 26643)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.
1115/2014
Ουσίες για την μείωση μόλυνσης της ζωοτροφής από Φουμονισίνες1m03iΕστεράση της φουμονισίνης EC
3.1.1.87 – παράγεται από
Komagataella phaffii DSM 32159
(Fumonisin esterase EC 3.1.1.87
produced by Komagataella phaffii
DSM 32159)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.
2018/1568
Ουσίες για την
μείωση μόλυνσης
της ζωοτροφής
από Αφλατοξίνη
Β1
1m558Μπεντονίτης
(Bentonite)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.
1060/2013

Επισημαίνεται, ότι στα τιμολόγια αγοράς των μυκοδεσμευτικών ή σε βεβαίωση του
προμηθευτή, πρέπει να αναφέρεται η ποσότητα σε κιλά, η εμπορική ονομασία, η
ονομασία και ο κωδικός της πρόσθετης ύλης που χρησιμοποιείται ως
μυκοδεσμευτικό. Επίσης, στη συσκευασία των μυκοδεσμευτικών πρέπει να
αναγράφεται η ονομασία και ο κωδικός της πρόσθετης ύλης, με μνεία στην
κατηγορία πρόσθετων υλών του παραπάνω πίνακα.

Υγεία

Χρήση ανοσοευνουχισμού ως εναλλακτική μεθόδου ευνουχισμού με εμβόλιο, προκειμένου να αποφεύγεται η σχετική επέμβαση ακρωτηριασμού των ζώων. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα μη υλοποίησης αυτής της δέσμευσης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται ευνουχισμός στην χοιροτροφική εκμετάλλευση και ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την σχετική στήριξη. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται ο ευνουχισμός με ακρωτηριασμό και η χρήση ή μη ανοσοευνουχισμού δηλώνεται στο Σχέδιο Ευζωίας κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

Λοιπές δεσμεύσεις

 1. Να εφαρμόζουν το Σχέδιο Ευζωίας το οποίο υποχρεούνται να διαθέτουν οι δικαιούχοι για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δεσμεύσεων, όπως αυτό περιγράφεται στην αριθμ. 3992/07.11.2023 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. Το Σχέδιο Ευζωίας συντάσσεται και παρακολουθείται από τεχνικό σύμβουλο ευζωίας και αναθεωρείται ή επικαιροποιείται στις περιπτώσεις που απαιτείται λήψη διορθωτικών ενεργειών για τη βελτίωση των συνθηκών καλής μεταχείρισης των ζώων.
 2.  Να υποβάλλουν κατά έτος αίτηση πληρωμής.
 3. iΝα υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατά έτος μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.
 4. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.
 5. Να τηρούν φάκελο δικαιούχου καθόλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση αυτών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
  α) άδεια κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 3 της αριθμ. 3943/22.9.2022 ΥΑ,
  β) την κατά έτος βεβαίωση του τεχνικού συμβούλου ευζωίας για την ορθή υλοποίηση και εκπλήρωση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων έναντι του προγράμματος,
  γ) το παραπάνω Σχέδιο Ευζωίας με το σκαρίφημα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο οποίο να αποτυπώνονται διακριτά οι χώροι εκτροφής των ζώων αναφέροντας την επιφάνεια και την λειτουργικότητά τους (χώρος τοκετού, χώρος ομαδικού σταβλισμού, χώρος προπάχυνσης, πάχυνσης κ.λ.π.),
  δ) μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.) και τα απαιτούμενα από την εθνική νομοθεσία αρχεία για την υγεία των χοίρων στο πλαίσιο της καλής διαβίωσης, σύμφωνα με τον οδηγό υποχρεώσεων γεωργών στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  ε) μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής.

Τεχνικός σύμβουλος ευζωίας

Η υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», γίνεται με την τεχνική στήριξη του τεχνικού συμβούλου ευζωίας. Ο τεχνικός σύμβουλος ευζωίας είναι κτηνίατρος ή γεωπόνος, εγγεγραμμένος στο ΓΕΩΤΕΕ. Η δαπάνη του τεχνικού συμβούλου ευζωίας καταβάλλεται από τον δικαιούχο για την οποία λαμβάνει επιπλέον ενίσχυση ως κόστος συναλλαγής σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.5 της παρούσας.

Δικαιούχοι που υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ Κτηνιάτρων και ΠΕ Γεωπόνων απαλλάσσονται από την υποχρέωση του συμβούλου ευζωίας, εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το Σχέδιο Ευζωίας της εκμετάλλευσης.

Κριτήρια επιλογής

Για τους αιτούντες, για τους οποίους πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΟ *ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΙΜΩΝ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η ηλικιακή
διάρθρωση των
αιτούντων, με
προτεραιότητα
στους νεότερους
ηλικιακά, οι οποίοι
είναι πιο
επιδεκτικοί σε
1Για φυσικά
πρόσωπα:
Η ηλικία του
υποψηφίου κατά την
ημερομηνία έκδοσης
της πρόσκλησης
Από 18 έως 67
ετών, η
μοριοδότηση
βαίνει μειούμενη
ανά ηλικιακή
κλάση
18 έως 35 ετών100
36 έως 50 ετών70
51 έως 67 ετών50
άνω των 67 ετών0
Για νομικά πρόσωπα:<Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης/td>Από 1 έως 50 έτη
λειτουργίας της
επιχείρησης, η
μοριοδότηση
βαίνει μειούμενη
ανά κλάση
1 έως 17 έτη100
18 έως 32 έτη70
33 έως 50 έτη50
άνω των 50 ετών λειτουργίας0

* Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα φυσικά πρόσωπα προηγείται ο νεότερος ηλικιακά υποψήφιος, ενώ στα νομικά πρόσωπα η υποψήφια επιχείρηση με τα λιγότερα έτη
λειτουργίας.

Για τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής δεν απαιτείται η υποβολή σχετικών δικαιολογητικών καθώς ελέγχονται μηχανογραφικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας:
α) “Μητρώο Πολιτών, Λήψη Στοιχείων Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης” για τα φυσικά πρόσωπα,
β) «Αναζήτηση Κωδικών Δραστηριότητας Επιχείρησης και Υποκαταστημάτων» από την ΑΑΔΕ για τα νομικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.

Σχετική Υπηρεσία

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα