Πρόσκληση για τη Δράση 3.1.1 – Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας

Κατάσταση Προγράμματος: Σε εξέλιξη

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

09/11/2020

-

26/02/2021

Η Δράση 3.1.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας» παρέχει στήριξη για την συμμετοχή νεοεισερχόμενων παραγωγών, γεωργών και ομάδων γεωργών, σε ένα από τα επιλέξιμα ενωσιακά συστήματα ποιότητας.

 

Όροι επιλεξιμότητας – Συστήματα ποιότητας:

•         Προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης

•         Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ

•         Προϊόντα με ένδειξη «προϊόν ορεινής παραγωγής»

•         Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά

•         Κρέας πουλερικών και τα αυγά ορνίθων, βάσει των Καν. (ΕΚ) 543/2008και Καν. (ΕΚ) 589/2008

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Στα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκτός από την προϋπόθεσης της συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω:

•         Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του υπομέτρου πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες γεωργών (ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών) ή φορείς του συνεταιριστικού δικαίου.

•         η συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας πρέπει να είναι «νέα», δηλαδή να έχει ξεκινήσει εντός πέντε ετών από την αίτηση στήριξης. Στην περίπτωση αρχικής συμμετοχής του δικαιούχου πριν από την αίτηση για στήριξη, η μέγιστη πενταετής διάρκεια μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που έχουν παρέλθει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη στήριξη.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης:

•         Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται έως 3.000 € ετησίως ανά γεωργική εκμετάλλευση για μέγιστη διάρκεια 5 ετών και προκύπτει από τις επιμέρους δυνητικές πάγιες δαπάνες κάθε συστήματος ποιότητας, βάσει παραστατικών.

•         Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

 

Σχετική Υπηρεσία

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα